پرسشنامه تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین

دانلود پرسشنامه تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

نوع: پرسشنامه محقق‌ساخته

تعداد سوالات: ۲۶ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: تحقیق و توسعه، رقابت‌پذیری محصول، امکان‌پذیری تجاری، بازارپذیری، کارکنان دانشی

این پرسشنامه محقق‌ساخته است اما روایی و پایایی دارد.

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه تولید دانش‌بنیان

تعریف مفهومی: تولید دانش‌بنیان بر شیوه‌ای از تولید محصولات و ارائه خدمات دلالت دارد که در آن دانش مهم‌ترین پیشران ایجاد رشد، سودآوری و اشتغال‌زایی است. این مفهوم که تحت لوای اقتصاد دانش‌بنیان قابل بررسی است مختص شرکت‌های دانش‌بنیان یا صنایع هایتک نیست. بلکه مانند چتری فراگیر و گسترده تمامی صنایع و فعالیت‌های تولیدی و خدماتی را پوشش می‌دهد.

تعریف عملیاتی: برای سنجش تولید دانش‌بنیان از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. این پرسشنامه شامل ۵ سازه اصلی و ۲۶ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

روایی و پایایی: این پرسشنامه محقق ساخته است. روایی و پایایی آن از منظر ۳۰ نفر از اساتید مدیریت تولید و عملیات از دانشگاه‌های مختلف کشور بررسی گردید. برای سنجش روایی از نسبت روایی محتوایی (CVR) استفاده شد. همچنین برای بررسی پایایی، آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و تک تک ابعاد آن محاسبه و بالای ۰/۷ بدست آمد. بنابراین پرسشنامه تولید دانش‌بنیان دارای روایی و پایایی است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن محاسبه می‌شود. بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله