پرسشنامه هزینه‌یابی کیفیت

دانلود پرسشنامه هزینه‌یابی کیفیت دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۳۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: هزینه‌های طرح ریزی، پشتیبانی و پیگیری کیفیت، هزینه‌های ارزیابی کیفیت، هزینه‌های شکست درونی پروژه، هزینه‌های شکست بیرونی پروژه.

تعریف مفهومی پرسشنامه هزینه‌یابی کیفیت

هزینه یابی کیفیت، از مباحث مدیریت پروژه است که می‌تواند وضعیت و عملکرد شرکت را از ابعاد مختلف نشان داده و با مقایسه روند هزینه‌های کیفیت، می‌توان هزینه کیفیت شرکت را کنترل و بهبود بخشید. هر سازمانی باید تمام هزینه‌های کیفی مرتبط با تولید را شناسایی، اندازه‌گیری و کنترل نماید. در هر شرکتی لازم است که سیستم هزینه‌های کیفی برقرار شود تا از طریق آن امکان شناسایی و تعیین مقدار هزینه‌ها طی کل چرخه عمر محصول یا خدمات فراهم گردد

پیامدهای کیفیت پایین در چرخه تولید

پیامدهای کیفیت پایین در چرخه تولید

هزینه یابی کیفیت نوعی روش هزینه یابی مبتنی بر فرایند است که در آن هزینه‌های فعالیت‌ها با دیدگاه میزان تاثیر آنها بر کیفیت دسته بندی و مقایسه می‌شوند حسابداری کیفیت امکان کنترل بهتر هزینه‌ها را فراهم کرده و با ارائه اطلاعات تفصیلی در رابطه با انجام عملیات پیشگیرانه از بدی کیفیت و نتایج حاصل از آن در کیفیت خروجیها امکان تصمیم سازی استراتژیک را برای مدیران فراهم می‌سازد.

هزینه‌های کیفی باید بصورت منظم تحت نظارت قرار گیرند و به اطلاع مدیران رده بالا برسند. تاکید و کار بر روی مفاهیم هزینه یابی کیفیت در طول زمان، نکات مهم و ارزشمندی را مشخص کرده که از اهمیت بالایی برخوردارند. با اعمال سیستم هزینه یابی کیفیت مناسب می‌توان از صرف هزینه‌های بی مورد جلوگیری کرد. این امر منجر به افزایش سود آوری و ارتقا بهره‌وری که آرمان و هدف مدیران و صاحبان هر صنعتی است خواهد شد. از آنجا زبان اصلی قابل درک برای مدیران پول است، لذا مفهوم بررسی و مطالعه هزینه‌های وابسته به کیفیت نیز به عنوان وسیله‌ای برای برقراری ارتباط میان واحدهای ستادی کیفیت و مدیران شرکت مطرح شد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله