پرسشنامه محصول دیجیتال

دانلود پرسشنامه قصد خرید محصول دیجیتال دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۶ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: عوامل بصری، تبلیغات دهان‌به‌دهان، پردازش احساسی، پردازش عقلانی و نیت رفتاری

پایان‌نامه محصول دیجیتال

متن کامل پایان‌نامه محصول دیجیتال و عوامل موثر بر قصد خرید محصولات دیجیتال به صورت فایل ورد

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه

تعریف مفهومی: محصول دیجیتال هر محصولی است که در یک قالب نامشهود مانند یک فایل وجود دارد که می‌توان آن را دانلود، پخش و یا در رسانه‌های فیزیکی منتشر کرد. این یک دگرگونی بنیادین در  در آمیزه بازاریابی سنتی و البته آمیزه بازاریابی محصول در عصر تحول دیجیتال است. از مزایای فروش محصول دیجیتال آن است که نیازی به تضمین کیفیت و بیمه محصولات، در هنگام فروش فایل ندارید. برای نمونه در فروش محصولات فیزیکی، ممکن است در مسیر حمل و نقل، انبار یا در خانه، مشکلی برای محصول پیش بیاید. در بیشتر زمان‌ها نیز خریدار از پیش، هزینه آن را پرداخت کرده است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش عوامل موثر بر قصد خرید محصول دیجیتال از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی و ۱۲ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله