پرسشنامه عملکرد مالی و غیرمالی

دانلود پرسشنامه عملکرد مالی و غیرمالی دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

نوع فایل: مایکروسافت ورد

منبع معتبر: قرانفله و همکاران

روایی و پایایی: دارد

تعداد سوالات: ۱۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد عملکرد مالی: شش گویه براساس پرسشنامه قرانفله (در این مطالعه مالتیک)

ابعاد عملکرد غیرمالی: عملکرد کیفیت، عملکرد نوآوری، عملکرد زیست‌محیطی، عملکرد اجتماعی

تعریف مفهومی پرسشنامه عملکرد مالی و غیرمالی

کاپلان و اتکینسون معتقدند عملکرد مالی جزو ابزار مهم و متـداول حسـابداری مـدیریت هستند و تمرکز این معیارها بر عواملی است که بیشترین تأثیر را بر سود شرکت دارنـد. عملکرد برمبنای معیارهای چندگانـه غیرمـالی منجـر بـه افـزایش اعتمـاد کارکنان به صداقت رؤسا می‌شود و شـاخصهـایی ماننـد مشتری مداری، نوآوری و گسترش تولید باعث رضایتمندی آنان می‌شوند. عملکرد مالی به عمل انجام فعالیت مالی اشاره دارد. به معنای وسیع تر، عملکرد مالی به میزان اهداف مالی که در آن انجام شده یا به دست آمده انجام شده است. این فرایند اندازه‌گیری نتایج سیاست‌ها و عملیات شرکت‌ها در شرایط پولی است.

عملکرد مالی یک مقیاس ذهنی است که چگونه یک شرکت می‌تواند از حالت اولیه کسب‌وکار خود استفاده کند و تولید درآمد کند. این اصطلاح همچنین به عنوان یک شاخص کلی از سلامت مالی شرکت در طی یک دوره زمانی مشخص استفاده می‌شود و می‌تواند برای مقایسه شرکت‌های مشابه در یک صنعت مشابه برای مقایسه صنایع یا بخش‌ها در تجمیع استفاده شود.

عملکرد غیرمالی مشتمل بر مواردی است که به صورت مستقیم براساس معیارهای مالی قابل سنجش نیستند. بسیاری از پیامدهای عملکردی سازمان خروجی نقدی ندارند و با ملاک‌های سودآوری قابل محاسبه نیستند. برای نمونه کیفیت عملکرد یا میزان نوآوری از این دست هستند. عملکرد سازمان از منظر زیست‌محیطی نیز قابل بررسی است. در نهایت یکی دیگر از مهم‌ترین ملاک‌های غیرمالی؛ عملکرد اجتماعی سازمان است. در این پرسشنامه کوشش شده است تا مقیاسی استاندارد برای سنجش هر دو منظر مالی و غیرمالی عملکرد سازمان فراهم آید.

سنجش عملکرد مالی

عملکرد مالی یک اصطلاح گسترده است که دو فعالیت مطالعه نحوه مدیریت پول و روند واقعی دریافت وجوه مورد نیاز را شرح می‌دهد. این شامل نظارت، ایجاد و مطالعه پول، بانک، اعتبار، سرمایه گذاری، دارایی‌ها و بدهی هایی است که سیستم‌های مالی را تشکیل می‌دهند.

روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری عملکرد مالی وجود دارد، اما همه اقدامات باید در جمع بندی انجام شود. می‌توان از اقلام خطی مانند درآمد حاصل از عملیات، درآمد عملیاتی یا جریان نقدی از عملیات، و همچنین کل فروش واحد استفاده کرد. علاوه بر این، تحلیلگر یا سرمایه گذار ممکن است مایل باشد به صورت عمیق تر صورتهای مالی را مورد بررسی قرار دهد و نرخ رشد حاشیه یا هر بدهی را کاهش دهد.