پرسشنامه عملکرد مالی

دانلود پرسشنامه عملکرد مالی

فایل ورد پرسشنامه عملکرد مالی

هدف: سنجش عملکرد مالی برای سنجش عملکرد مالی شرکت ها

منبع معتبر: قرانفله و همکاران

روایی و پایایی: دارد

تعداد سوالات: ۱۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی عملکرد مالی

کاپلان و اتکینسون معتقدند عملکرد مالی جزو ابزار مهم و متـداول حسـابداری مـدیریت هستند و تمرکز این معیارها بر عواملی است که بیشترین تأثیر را بر سود شرکت دارنـد. عملکرد برمبنای معیارهای چندگانـه غیرمـالی منجـر بـه افـزایش اعتمـاد کارکنان به صداقت رؤسا میشود و شـاخصهـایی ماننـد مشتری مداری، نوآوری و گسترش تولید باعث رضایتمندی آنان می شوند. عملکرد مالی به عمل انجام فعالیت مالی اشاره دارد. به معنای وسیع تر، عملکرد مالی به میزان اهداف مالی که در آن انجام شده یا به دست آمده انجام شده است. این فرایند اندازه گیری نتایج سیاست ها و عملیات شرکت ها در شرایط پولی است.

عملکرد مالی یک مقیاس ذهنی است که چگونه یک شرکت می تواند از حالت اولیه کسب و کار خود استفاده کند و تولید درآمد کند. این اصطلاح همچنین به عنوان یک شاخص کلی از سلامت مالی شرکت در طی یک دوره زمانی مشخص استفاده می شود و می تواند برای مقایسه شرکت های مشابه در یک صنعت مشابه برای مقایسه صنایع یا بخش ها در تجمیع استفاده شود.

سنجش عملکرد مالی

عملکرد مالی یک اصطلاح گسترده است که دو فعالیت مطالعه نحوه مدیریت پول و روند واقعی دریافت وجوه مورد نیاز را شرح می دهد. این شامل نظارت، ایجاد و مطالعه پول، بانک، اعتبار، سرمایه گذاری، دارایی ها و بدهی هایی است که سیستم های مالی را تشکیل می دهند.

روش های مختلفی برای اندازه گیری عملکرد مالی وجود دارد، اما همه اقدامات باید در جمع بندی انجام شود. می توان از اقلام خطی مانند درآمد حاصل از عملیات، درآمد عملیاتی یا جریان نقدی از عملیات، و همچنین کل فروش واحد استفاده کرد. علاوه بر این، تحلیلگر یا سرمایه گذار ممکن است مایل باشد به صورت عمیق تر صورتهای مالی را مورد بررسی قرار دهد و نرخ رشد حاشیه یا هر بدهی را کاهش دهد.