پرسشنامه اصلاح نظام اداری

دانلود پرسشنامه اصلاح نظام اداری دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۷۸ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: نظام سیاسی، نظام اقتصادی، عوامل فرهنگی، عوامل فناوری، نظام بوروکراسی و نظام قانونی

تعریف مفهوم و عملیاتی پرسشنامه اصلاح نظام اداری

تعریف مفهومی: اصلاح نظام اداری (Administrative reform) به معنای شناسایی مسائل و ناکارمدی‌های اداره سازمان‌های بخش عمومی و کوشش پیوسته در راستای حل مشکلات موجود است. اصلاح و تقویت نظام اداری یک مساله مهم در همه کشورهای دنیا است. در گوشه و کنار گیتی، بهبود نظام اداری در دستور کار همه دولت‌ها است. در اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف به ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری است.

پرسشنامه اصلاح نظام اداری در یک پژوهش میدانی توسط پژوهشگران داخلی طراحی شد. آنها برای شناسایی شاخص‌های اصلاح نظام اداری از مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و اجرایی با حداقل ۱۵ سال سابقه‌کاری استفاده گردید. این مصاحبه‌ها به صورت هدفمند با ۱۶ خبره دانشگاهی و اجرایی صورت گرفت. در نهایت ۵ عامل اصلی  و ۷۸ گویه شناسایی شد. عوامل اصلی شامل «نظام سیاسی، نظام اقتصادی، عوامل فرهنگی، عوامل فناوری، نظام بوروکراسی و نظام قانونی» است.

برای افزایش قابلیت اعتماد، پروتکل مصاحبه شامل شیوه شروع مصاحبه تدوین شد تا از پراکنده‌گویی جلوگیری شود. با مشخص نمودن محورهای اصلی مصاحبه و آزاد بودن پژوهشگران برای طرح پرسش‌های خود در هر محور، برای افزایش روایی پژوهش تلاش شده است. مستقل بودن پژوهش‌گران نسبت به موضوع پژوهش و حذف تعصاب و پیشفرض‌های غیرلازم، مهمترین عنصر پایایی در پژوهش‌های کیفی است. درنهایت، شبکه مضامین به دست آماده در اختیار دو نفر از استادانی که در مصاحبه‌ها مشارکت نداشتند قرار داده شد و بر اساس نظرهای اصالاحی آنها، مضامین فراگیر و سازمان‌دهنده (مضامین اصلی و فرعی) اصلاح گردید.

تعریف عملیاتی: برای سنجش اصلاح نظام اداری از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۵ سازه اصلی و ۷۸ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله