برنامه ریزی استراتژیک

دانلود پرسشنامه برنامه‌ریزی استراتژیک

فایل ورد پرسشنامه برنامه‌ریزی استراتژیک

هدف: بررسی برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان

ابعاد:توافق اولیه، تعیین وظایف سازمانی، تحلیل ذینفعان، ماموریت، شناخت محیط سازمانی، تعیین موضوعات استراتژیک، تعیین استراتژی، شرح طرح‌ها و اقدامات، چشم انداز سازمان و برنامه عملیاتی

تعداد سوالات: ۳۲ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی و تفسیر : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی برنامه‌ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک فرآیندی است که طی آن مدیران ارشد اجرایی و عملیاتی برنامه ریزی استراتژیک سازمان را طراحی می کنند. مهمترین ویژگی این فرآیند در ماهیت کار گروهی آن نهفته است. زیرا در قالب چنین فرآیند و کارگروهی است که اعتقاد و باور به استراتژی سازمان شکل می گیرد و افراد درگیر در این فرآیند، احساس تعلق و مالکیت نسبت به آن پیدا می کنند. بعلاوه چنین فرآیندی باعث تسهیل مرحله استقرار استراتژی سازمان می گردد.

برنامه ریزی استراتژیک با بررسی محیط خارجی و داخل سازمان، فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی و قوت‌ها و ضعف‌های داخلی را شناسایی می‌کند و با درنظر داشتن ماموریت سازمان، اهداف بلندمدت برای سازمان تنظیم می‌کند و برای دستیابی به این اهداف، از بین گزینه‌های استراتژیک اقـــدام به انتخاب استراتژی‌هایی می‌کند که با تکیه بر قوت‌ها و با بهره‌گیری از فرصت‌ها، ضعف‌ها را ازبین برده و از تهدیدها پرهیز کند تا درصورت اجرای صحیح باعث موفقیت سازمان در میدان رقابت شود.