پرسشنامه برنامه‌ریزی استراتژیک

دانلود پرسشنامه برنامه‌ریزی استراتژیک دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۳۲ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد:توافق اولیه، تعیین وظایف سازمانی، تحلیل ذی‌نفعان، ماموریت، شناخت محیط سازمانی، تعیین موضوعات استراتژیک، تعیین استراتژی، شرح طرح‌ها و اقدامات، چشم‌انداز سازمان و برنامه عملیاتی

تعریف مفهومی  و عملیاتی برنامه‌ریزی استراتژیک

برنامه‌ریزی استراتژیک فرآیندی است که طی آن مدیران ارشد اجرایی و عملیاتی برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان را طراحی می‌کنند. مهمترین ویژگی این فرآیند در ماهیت کار گروهی آن نهفته است. زیرا در قالب چنین فرآیند و کارگروهی است که اعتقاد و باور به استراتژی سازمان شکل می‌گیرد و افراد درگیر در این فرآیند، احساس تعلق و مالکیت نسبت به آن پیدا می‌کنند. بعلاوه چنین فرآیندی باعث تسهیل مرحله استقرار استراتژی سازمان می‌گردد.

برنامه‌ریزی استراتژیک با بررسی محیط خارجی و داخل سازمان، فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی و قوت‌ها و ضعف‌های داخلی را شناسایی می‌کند. با درنظر داشتن ماموریت سازمان، اهداف بلندمدت برای سازمان تنظیم می‌کند. برای دستیابی به این اهداف، از بین گزینه‌های استراتژیک اقـــدام به انتخاب استراتژی‌هایی می‌کند که با تکیه بر قوت‌ها و با بهره‌گیری از فرصت‌ها، ضعف‌ها را ازبین برده و از تهدیدها پرهیز کند تا درصورت اجرای صحیح باعث موفقیت سازمان در میدان رقابت شود.

تعریف عملیاتی: برای سنجش سازه اصلی پژوهش از ابزار پرسشنامه برنامه‌ریزی استراتژیک استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۱۰ سازه اصلی و ۳۲ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله