پرسشنامه همسویی استراتژیک

دانلود پرسشنامه همسویی استراتژیک دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و تعریف مفهومی و عملیاتی

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۱ گویه طیف لیکرت ۵ درجه

هدف: بررسی تاثیر همسویی استراتژیک و پاسخگویی به بازار بر عملکرد شرکت

ابعاد:همسویی استراتژیک، قابلیت فناوری، پاسخگویی به بازار، قابلیت تحویل و قابلیت تحویل هزینه

تعریف مفهومی پرسشنامه همسویی استراتژیک

همسویی استراتژیک Strategic alignment فرایندی است که تضمین می‌کند ساختار سازمانی و مصرف منابع از استراتژی سازمان پشتیبانی می‌کند. این رویکرد در واقع بازنمایی رویکرد سنتی رابطه استراتژی و ساختار سازمان است که تاکید دارد ساختار از استراژی پیروی می‌کند.

وقتی صحبت از همسویی استراتژیک می‌شود، اصطلاحاتی مانند توازن وهم‌آهنگی، به‌هم‌ پیوستگی، ائتلاف و ترکیب، یکپارچگی و تطابق، به عنوان عباراتی مترادف با عبارت همسویی به کار می‌روند. هماهنگی، فرآیندی است که طی آن همه بخش‌های تشکیل دهنده یک کل برای کسب هدف مشترک، ترکیب می‌شوند. هماهنگی با مجموعه‌ای از سازوکارهای ساختاری و رفتاری تحقق می‌یابد که برای مرتبط ساختن اجزای سازمان با یکدیگر به‌کار می‌رود و نیل به هدف‌های سازمان را تسهیل می‌کند.

تحقیقات نشان می‌دهند که بسیاری از سازمان‌ها دارای استراتژی هستند اما به آن عمل نمی‌کنند. دلیل اصلی آن است که کارکنان و بخش‌های مختلف سازمان پیوستگی لازم را در درک مشترک از استراتژی سازمان ندارند. تناسب استراتژیک در یک نگاه، ایجاد هماهنگی و سازگاری میان استراتژی‌های شرکت به منظور نیل به موفقیت در پیاده سازی راهبردهای کلی سازمان است. همچنین، موضوعات استراتژیک در سطوح مختلف(سطح سازمان، سطح کسب‌وکار، سطح وظیفه) قابل بررسی است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش همسویی استراتژیک از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۵ سازه اصلی و ۲۱ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله