پرسشنامه شهر مجازی

دانلود پرسشنامه شهر مجازی توریستی دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

تعداد سوال: ۵۹ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

هدف: بررسی ارائه راهبردهایی برای ایجاد شهر مجازی توریستی

تعریف مفهوم و عملیاتی پرسشنامه شهر مجازی

شهر مجازی (Virtual City) از مفاهیمی است که در سالیان اخیر به شدت به کار برده شده است. در بسیاری از مواقع این مفهوم با شهر الکترونیک و دولتی الکترونیک خلط گردیده و مخاطب در تفکیک این دو مفهوم به شدت دچار سردرگمی گردیده است. شهر مجازی، شهری است که تمام ظرفیت‌های آن امکان تبدیل به فرآیند اطلاعاتی را دارا باشند و بتواند به فضای مجازی منتقل گردند. خط‌مشی‌های شهر مجازی به موضوع تردد‌های بین شهری به این صورت نگاه می‌کند که آیا امکان انتقال به فضای مجازی رادارد؟ آیا این فرآیندها با کلیک موس امکان پذیراست و یا نه؟ حال آنکه در شهر الکترونیک بیشتر به مفهوم ارائه خدمات الکترونیک در حوزه یک شهر پرداخته می‌شود.

در بحث واقعیت مجازی (Virtual Reality) ما با اثر ذات روبه‌رو هستیم نه با خود ذات، بنابراین تلاش بر نزدیک کردن مجاز به واقعیت است و کسانی که در صنعت مجازی سازی کار می‌‌کنند با فعال کردن سنسورها و تامین ابعاد گوناگون در صدد حذف مرزهای میان واقعیت و مجاز هستند. جهان مجازی اثر جهان واقعی و در واقع بازنمایی واقعیت جهان واقعی است. بنابراین وقتی می‌گوییم شهر مجازی با محتوای اثر ذات و پیامدهایی که در این فضاست روبه‌رو هستیم. بر این اساس شهر مجازی شهری است که بازنمایی شهر واقعی را برعهده داشته و می‌توان عنوان داشت همان شهر واقعی است ولی در فضای مجازی.

تعریف عملیاتی: برای سنجش ابعاد شهر مجازی توریستی در این مطالعه از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل پنجاه و نه گویه است که با طیف لیکرت پنج درجه تنظیم شده است. نمردهی به پرسشنامه براساس طیف لیکرت صورت می‌گیرد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله