کتاب شهر هوشمند

عنوان: کتاب شهر هوشمند

عنوان لاتین: Smart City

نویسنده: پریسا نامی

زبان: فارسی

تعداد صفحات: ۲۰۰ صفحه

تعداد فصل: ۷ فصل

حوزه: مدیریت شهری

نوع اثر: تالیف

دانلود دیباچه کتاب شهر هوشمند

معرفی کتاب شهر هوشمند

شهرهای هوشمند و برنامه‌ریزی شهری تاثیر مستقیم و اصلی روی پیشرفت جوامع دارد و باعث افزایش قدرت تصمیم‌گیری جوامع با ایجاد یک تصیمیم‌گیری هوشمند و موثر در زمان مناسب می‌شود. دراین کتاب معانی مختلف شهر هوشمند و کلان داده و اینترنت اشیا را بحث و مقایسه کردیم. چالش‌ها و فواید ترکیب کاربردهای کلان داده‌ها رابرای شهرهای هوشمند بیان کردیم. اینترنت اشیا به عنوان چشم‌انداز بزرگی از دنیای اینترنت و همچنین یک چارچوب برای دستگاه‌های محرک و حسگر برای ارتباط ایمن در محیط شهرهوشمند را فراهم می‌کند.

به اشتراک گذاری اطلاعات در سرتاسر شهر هوشمندرا ممکن می‌سازد .رشد سریع جمعیت در شهر‌ها، خدمات و زیرساخت‌های قابل قبولی را اقتضا می‌کند تا بتواند نیازهای آن شهر را برطرف سازد .بنابراین درخواست دستگاه هایی مثل سنسورها، محرک‌ها، تلفن‌های هوشمند و …به منظور پیشبرد تجارت و بیزینس به سمتIOT، رو به افزایش است. علاوه بر آن همه این دستگاه‌ها قابلیت به هم پیوستن و ارتباط به یکدیگر از طریق اینترنت را دارند. بنابراین تکنولوژی‌های اینترنت مسیری به سمت ایجاد و اشتراک راه ارتباطی مشترک، فراهم می‌سازند.

درباره پریسا نامی

پریسا نامی

پریسا نامی متولد ۱۳۶۷ در شهر مراغه

تحصیلات: دکتری برنامه‌ریزی شهری دردانشگاه آتاتورک ترکیه

پیشینه پژوهشی: مدرس برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد و پیام نور و مدرس زبان فارسی دردانشگاه آتاتورک ترکیه.

کتاب‌های به چاپ رسیده: شهر و شهرسازی، دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری، مراغه باغ شهر ایران، منابع انرژی، شهر ایران.

برخی مقالات به چاپ رسیده داخلی و خارجی :

ﺗﺎﺛﯾر بهسازی و ﺑﺎزﺳﺎزی نماهای ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑر سیمای شهری-فضاهای همگانی ﻣوﺿوع اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘذﯾر در توسعه ﭘﺎﯾدار شهری-بررسی راهکارهای ساماندهی وتوانمند سازی سکونت گاه‌های غیر رسمی با بهره‌گیری از روش ANP مراغه-بررسی نقش زیباسازی و ارتقا کیفیت محیط بر سرزندگی فضای شهری -فضاهای وﯾژه ﻋﻣوﻣﯽ نیازشهرسازی ﻣﻌﺎﺻر اﯾران -ﻧﻘش ﮔردﺷﮕری وتوسعه ﭘﺎﯾدار روﺳﺗﺎﯾﯽ -بررسی راهکارهای ساماندهی و توانمندسازی سکونت گاه‌های غیر رسمی با بهره‌گیری از روش ANPتبریز -آﻣﺎﯾش فرهنگی و ﻋداﻟت شهری در ﻣﻧﺎطﻖ ۶ﮔﺎنه ﺑوﮐﺎن.

4 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله