ویدیوی آموزش تحلیل عاملی اکتشافی با نرم افزار SPSS

ویدیوی آموزش تحلیل عاملی اکتشافی برای دانلود که به زبان ساده براساس کتاب آموزش کاربردی لیزرل نوشته آرش حبیبی و مریم عدن ور تهیه شده است. با مشاهده این ویدیو یک بار برای همیشه تحلیل عاملی اکتشافی با نرم افزار SPSS را خواهید آموخت.