کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت

عنوان: کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت عادل آذر

نویسنده: عادل آذر و منصور مومنی

نوع فایل: پاورپوینت فارسی تمام فصول کتاب

منبع : آزمون دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت

تعداد صفحات: ۳۰۰ اسلاید

ناشر: انتشارات سمت

نکته: این پاورپوینت تنها شامل جلد نخست کتاب است.

درباره کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت عادل آذر

این کتاب مهم ترین و کاربردی ترین کتاب آمار برای دانشجویان است که توسط عادل آذر در دو جلد نوشته شده است. جلد اول این کتاب در زمینه تئوری احتمالات است. ظاهرا بسیار مهم است که دانشجویان مدیریت بدانند اگر در یک کیسه چند مهره سیاه و سفید باشد چقدر احتمال دارد تا مهره‌ای به رنگ دلخواه بیرون آید و در پرتاب دو تاس چه اتفاقاتی خواهد افتاد. از این کتاب هم در آزمون کارشناسی ارشد مدیریت و هم در آزمون دکتری مدیریت سوالات متعددی مطرح می‌شود. جلد دوم کتاب به آمار کاربردی می‌پردازد. در این قسمت نیز باید یاد بگیرید تا با نهایتاً ده عدد رگرسیون حل کنید و ظاهرا ماشین حساب هنوز اختراع نشده است. کامپیوتر و نرم‌افزار SPSS هم که قرار است در قرن آینده رونمایی شود.

جلد اول: آمار توصیفی و احتمال

فصل نخست: کلیات

بخش‌های مختلف فصل اول عبازتند از: آمار و ضرورت آن در مدیریت،جامعه و نمونه آماری، سیر تحول علم آمار، مراحل پژوهش علمی در آمار، عناصر اساسی در تحقیقات مدیریتی، آیا آمار دروغ می‌گوید؟ برای مطالعه خلاصه فصل اول کتاب به بحث آمار کاربردی مدیریت رجوع کنید.

فصل دو: مطالعه توصیفی داده‌های طبقه‌بندی نشده

نمادگذاری مجموعه مشاهدات و عمل جمع، پارامترهای مرکزی و پارامترهای پراکندگی. انواع میانگین، میانه، مد، انحراف معیار و واریانس در این فصل تشریح شده است. برای مطالعه خلاصه فصل دوم کتاب به بحث آمار توصیفی رجوع کنید.

فصل سه: طبقه‌بندی و توصیف هندسی مشاهدات جامعه آماری

بخش‌های مختلف فصل سوم عبازتند از: طبقه‌بندی و سازماندهی مشاهدات، طبقه‌بندی مشاهدات ناپیوسته، توزیع فراوانی نسبی، توزیع فراوانی تجمعی، نمایش هندسی مشاهدات

فصل چهار: توصیف مقداری مشاهدات طبقه‌بندی شده

پارامترهای مرکزی در داده‌های طبقه‌بندی شده، پارامترهای پراکندگی در داده‌های طبقه‌بندی شده، عملیات جبری میانگین و واریانس، اهمیت کاربردی انحراف معیار، پارامترهای تعیین انحراف از قرینگی، پارامترهای تعیین انحراف از کشیدگی

فصل پنج: مبادی احتمال

نظریه احتمال، برخی از مفاهیم اساسی احتمال، احتمال یک پیشامد، قواعد شمارش، عملیات روی پیشامدها و قواعد احتمال، احتمال شرطی، قضیه بیز (احتمالات پیشین و پسین)

فصل شش: توابع احتمال گسسته

متغیر تصادفی گسسته، تابع احتمال و تابع توزیع، امید ریاضی و واریانس متغیر تصادفی، تابع احتمال توام، کوواریانس و استقلال دو متغیر تصادفی، توزیع برنولی، توزیع دو جمله‌ای

فصل هفت: توابع احتمال پیوسته

تابع چکالی احتمال و تابع توزیع متغیر تصادفی پیوسته، امید ریاضی و واریانس متغیر تصادفی پیوسته، توزیع یکنواخت، توزیع نمایی

فصل هشت: توزیع نرمال

توزیع نرمال چیست، استفاده مستقیم از جدول توزیع نرمال استاندارد، استفاده معکوس از جدول توزیع نرمال استاندارد، روشی برای تشخیص نرمال بودن توزیع، تقریب توزیع دوجمله‌ای بوسیله توزیع نرمال، تقریب توزیع پواسون بوسیله توزیع نرمال، قضیه حد مرکزی

جلد دوم: آمار استنباطی

در جلد دوم کتاب عادل آذر مباحث مربوط به آمار استنباطی تشریح شده است. در بسیاری از زمینه‌های کاربردی، پژوهشگران در صدد تعیین پارامترهای جامعه اند؛ ولی دسترسی به آن‌ها به طور مستقیم با سرشماری جامعه آماری امکان پذیر نیست. در چنین موقعیت هایی، پژوهشگران ناچارند برای استنباط پارامترهای موردنظر به نمونه هایی از جوامع آماری اکتفا کنند. شاخص بدست آمده از جامعه آماری با استفاده از سرشماری را پارامتر می‌نامند. در مقابل شاخص به دست آمده از یک نمونه تصادفی n تایی از جامعه را «آماره» نامیده اند. همانطور که در فصل اول نیز بیان شد یکی از مهم ترین جنبه‌های آمار استنباطی تعمیم اطلاعات از سطح آماره به پارامتر است. بنابرایت بهتر است کتاب آمار آذر را دانلود کنید.

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله