کتاب شهر و شهرسازی

عنوان: کتاب شهر و شهرسازی

نویسنده: پریسا نامی

زبان: فارسی

تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه

تعداد فصل: ۹ فصل

حوزه: مدیریت شهری

نوع اثر: تالیف

دانلود دیباچه کتاب شهر و شهرسازی

درباره کتاب شهر و شهرسازی

«شهرها همچون کوره آهنگری تمدن را ذوب می‌کنند». شهرسازی علمی است که به برسی کلیه تحولات اجتماعی،اقتصادی، سیاسی و فیزیکی یک شهر می‌پردازدو روابط موجود در یک شهر رادر قالب یک نظام هماهنگ،مدیریت و سازماندهی می‌کند. حوزه مدیریت شهری از جمله حوزه‌هایی است که واژگان و اصطلاحات تخصصی فراوانی در آن نهفته است. نکته جالب توجه اینکه در مورد بسیاری از این واژگان، در میان متخصصین شهرسازی اجماع نظر وجود دارد.

در این کتاب کوشش شده است با مطالعه و بررسی روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر شهر، برنامه‌ای بسامان و مطبوع برای اداره شهر ارائه شود. برنامه‌ای که تصویرگر سیمای شهر در آینده است. کتاب حاضرموارد زیر را مورد بحث و بررسی قرار داده است: شهروعلل پیدایش آن، شهرسازی و تحولات شهرنشینی، نقش و عملکرد شهرها، شهر هوشمند و توسعه پایدار، کاربری اراضی،سرانه‌های شهری،کاربرد نقشه ها،زیباسازی شهر.

درباره پریسا نامی

پریسا نامی

پریسا نامی متولد ۱۳۶۷ در شهر مراغه

تحصیلات: دکتری برنامه‌ریزی شهری دردانشگاه آتاتورک ترکیه

پیشینه پژوهشی: مدرس برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد و پیام نور و مدرس زبان فارسی دردانشگاه آتاتورک ترکیه.

کتاب‌های به چاپ رسیده: شهر و شهرسازی، دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری، مراغه باغ شهر ایران، منابع انرژی، شهر ایران.

برخی مقالات به چاپ رسیده داخلی و خارجی :

ﺗﺎﺛﯾر بهسازی و ﺑﺎزﺳﺎزی نماهای ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑر سیمای شهری-فضاهای همگانی ﻣوﺿوع اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘذﯾر در توسعه ﭘﺎﯾدار شهری-بررسی راهکارهای ساماندهی وتوانمند سازی سکونت گاه‌های غیر رسمی با بهره‌گیری از روش ANP مراغه-بررسی نقش زیباسازی و ارتقا کیفیت محیط بر سرزندگی فضای شهری -فضاهای وﯾژه ﻋﻣوﻣﯽ نیازشهرسازی ﻣﻌﺎﺻر اﯾران -ﻧﻘش ﮔردﺷﮕری وتوسعه ﭘﺎﯾدار روﺳﺗﺎﯾﯽ -بررسی راهکارهای ساماندهی و توانمندسازی سکونت گاه‌های غیر رسمی با بهره‌گیری از روش ANPتبریز -آﻣﺎﯾش فرهنگی و ﻋداﻟت شهری در ﻣﻧﺎطﻖ ۶ﮔﺎنه ﺑوﮐﺎن.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله