پرسشنامه بازاریابی الکترونیک

دانلود پرسشنامه بازاریابی الکترونیک دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۱۶ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: مدرن بودن، مفید بودن، امنیت و کاربردی بودن

پیوست: فرم کوتاه پرسشنامه بازاریابی الکترونیک شامل ۵ گویه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه بازاریابی الکترونیک

تعریف مفهومی: بازاریابی الکترونیک (Electronic Marketing) به استفاده از اینترنت و ابزارهای الکترونیک برای ایجاد، نگهداشت و توسعه روابط با مشتری گفته می‌شود. تحولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب پدید آمدن این سبک از بازاریابی شده است. هدف از بازاریابی الکترونیک افزایش خرید الکترونیک مشتریان از یک فروشگاه اینترنتی است. بازاریابی الکترونیکی را استفاده از اینترنت در فعالیت‌های بازاریابی مرتبط با مشتری، کانال‌های توزیع و فروش، تحقیقات بازاریابی و ارتباطات مدیریت تعریف کردند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش بازاریابی الکترونیک از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۴ سازه اصلی و ۱۶ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

ضمیمه: در بسیاری از پژوهش‌های بازاریابی لازم است تا از بازاریابی الکترونیکی در کنار ابعاد دیگری استفاده شود. در چنین شرایطی بهتر است از فرم کوتاه پرسشنامه استفاده شود. ترینور و همکاران (۲۰۱۱) مقیاسی شامل سه گویه برای این منظور ارائه کردند. ترجمه این پرسشنامه و اطلاعات روایی و پایایی آن نیز ضمیمه شده است.

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله