پرسشنامه بازاریابی داخلی

دانلود فایل ورد پرسشنامه بازاریابی داخلی مونی و فورمن دارای روایی و پایایی

ابعاد : چشم‌انداز، توسعه و پاداش

تعداد سوالات : ۱۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه شماره دو: بررسی رابطه بازاریابی داخلی و خارجی

ابعاد بازاریابی داخلی: امنیت شغلی، آموزش گسترده، پاداش‌های مداوم، تسهیم اطلاعات، توانمندسازی کارکنان، کاهش فاصله طبقاتی، وفاداری، رضایتمندی و اعتماد به مدیریت

ابعاد بازاریابی خارجی: کیفیت خدمات، رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری

تعداد سوالات : ۵۱ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه شماره سه: بررسی بازارمحوری، بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

ابعاد : بازاریابی داخلی، تعهد، رفتار شهروندی سازمان و بازارگرایی

تعداد سوالات : ۲۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه بازاریابی داخلی

بازاریابی داخلی یعنی بر روی کارکنان سازمان به منظور تضمین اینکه آنها برنامه‌ها و خط‌مشی‌های مورد نظر شرکت را به طور موثر اجرا می‌کنند. کاتلر بازاریابی داخلی را به این صورت تعریف می‌کند: انجام موفقیت‌آمیز فرآیند استخدام، آموزش‌ و انگیزش کارکنان که سبب می‌شود بتوانیم به خوبی به مشتریان، خدمات‌رسانی نماییم. البته این تعریف نیز همچنان به قضیه به صورت تک بعدی نگاه می‌کند.

بازاریابی خارجی همان اصطلاح مرسوم بازاریابی است که در ارتباط سازمان با مشتریان تعریف می‌شود. فلسفه بازاریابی نوین براساس مشتری‌محوری استوار است. بر اساس مشتری‌محوری وظیفه اساسی سازمان، شناخت نیازها، انتظارات، خواسته هاو ارزش‌های مشتریان بازار هدف و تطبیق فرایندهای سازمانی برای تامین آنها به صورت مفیدتر و موثرتر از رقبا می‌باشد.

چشم‌انداز : سندی است که یک سازمان برای بیان اهداف خود در حوزه بازاریابی داخلی تعریف می‌کند و بنابر پیش‌بینی آینده بازار، تلاش در هدایت فرایند تصمیم‌گیری دارد. این سند چگونگی سازمان در آینده را تعریف می‌کند. چشم‌انداز یک افق دراز مدت است که گاهی جهانی را که سازمان در آینده در آن فعالیت می‌کند توصیف می‌کند.

توسعه : توسعه منابع انسانی شامل فرصت‌هایی همچون آموزش فردی کارکنان، توسعه شغلی کارکنان متناسب با وظیفه‌ای که بر عهده دارند و یا در آینده خواهند داشت، مدیریت اجرا و برنامه‌ریزی، شناسایی کارکنان کلیدی، ابزار‌های کمک آموزشی و توسعه سازمان است.

پاداش : عبارت از مجموعه عواملی که فراوانی مطلوب را افزایش می‌دهند و یا هر عامل خوشایند و خشنودکننده‌ای که نرخ پاسخ‌دهی (انجام رفتار) را در فرد افزایش دهد، پاداش نامیده می‌شود. پاداش برای بازاریابی کارکنان داخلی الزامی است. بنابراین پرسشنامه بازاریابی داخلی را دانلود کنید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله