پرسشنامه بازارمحوری (بازارگرایی)

دانلود پرسشنامه بازارگرایی کوهلی و جاورسکی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

هدف: بررسی بازار محوری و جهت‌گیری بازار

تعداد سوالات: ۲۳ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: ایجاد هوشمندی بازار، نشر هوشمندی و پاسخگویی به هوشمندی بازار

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه بازارگرایی

بازارگرایی (بازارمحوری) عبارت است از ایجاد اطلاعات حاصل از بازار در کل سازمان درباره نیازهای جاری و آینده مشتریان، توسعه و انتقال این اطلاعات و استعداد در سراسر سازمان و پاسخگویی به آن در تمام سطوح سازمان. جهت‌گیری بازار از سه جزء رفتاری تشکیل شده است: مشتری‌مداری، رقیب‌گرایی و هماهنگی و تبادل اطلاعات بین واحدها همراه با دو نوع تصمیم‌گیری، تمرکز بر بلندمدت و سودآوری.

جهت‌گیری بازار و بازار محوری شامل مجموعه‌ای از باورها و اعتقادات است که مشتریان را در مرکز توجه قرار می‌دهد تا سودآوری بلندمدت شرکت را فراهم سازد. البته این به معنی توجه نداشتن به سایر ذی نفعان مانند مالکان، مدیران و کارکنان نیست.

تعریف عملیاتی: برای سنجش بازاریابی عصبی از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی و ۲۳ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شد. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

مقیاس مشابه دیگری نیز توسط کوهلی و جاورسکی طراحی شد. آنها از سه عامل ایجاد هوشمندی بازار، نشر هوشمندی و پاسخگویی به هوشمندی بازار استفاده کردند. برای مطالعه بیشتر پرسشنامه بازارمحوری نارور و اسلاتر را بنگرید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله