پرسشنامه ارزش ادراک‌شده

دانلود پرسشنامه ارزش ادراک‌شده دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

منبع : استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

نمونه منبع فارسی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات : ۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: ارزش ادراک‌شده و فصد خرید مشتریان

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه ارزش ادراک‌شده

تعریف مفهومی: ارزش ادراک‌شده ارزیابی کلی مشتری از منفعت محصول، بر اساس آنچه دریافت کرده و آنچه پرداخت کرده است می‌باشد. زیتامل بیان می‌کند که ارزش ادراک‌شده، فردی و ذهنی است و به همین دلیل در بین مصرف‌کنندگان متفاوت است. علاوه بر این یک مشتری ممکن است که همان محصول را در شرایط دیگری به گونه‌ای دیگر ادراک کند. این مفهوم یکی از مقوله‌های بسیار مهم در مدیریت بازاریابی و مدیریت رفتار مصرف‌کننده است.

تعریف عملیاتی: پرسشنامه ارزش ادراک‌شده توسط فرناندز و بونیلو (۲۰۰۹) طراحی شد. در فارسی نیز از این پرسشنامه استفاده کرده‌اند. این پرسشنامه از تک‌بعدی است و از ۴ گویه تشکیل شده است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شد. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

روایی و پایایی: فرناندز و بونیلو برای سنجش روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده کردند. برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد. آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه ۰/۸۱۴ محاسبه شد و برای تک تک ابعاد نیز بالای ۰/۷ گزارش گردید. در فارسی نیز آلفای کرونباخ پرسشنامه را ۰/۹۳۴ گزارش کرده‌اند. بنابراین پرسشنامه از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است. بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله