ارزش ادراک‌شده

ارزش ادراک‌شده (Perceived Value) ارزشی است که مشتری با خرید یک محصول متوجه آن می‌شود و آن را درک می‌کند. مشتری تفاوتی را بین مجموع مزایای به دست آمده  و هزینه‌ای که کرده است می‌یابد. این مساله، یعنی شناخت این تفاوت، با توجه به درک مشتری و هزینه هایی است که او برای آن پرداخت کرده است.

منظور از ارزش مشتری درک شده در اینجا، رضایت حاصل از ارضای نیازهای یک مشتری بالقوه توسط یک محصول یا خدمات می‌باشد. خب، بعد از این، مشتری دوباره همان محصول را خرید می‌کند، چرا که در می‌یابد که چیزی از این  محصول به دست می‌آورد. از این روست که بعضی بازاریابان در شعارهای خود، تحویل این نوع ارزش را به مشتری مورد تاکید قرار می‌دهند.

ارزش از مفاهیم زیربنایی در مباحث سازمان و مدیریت است. مهندسی ارزش، زنجیره ارزش، مدیریت بر مبنای ارزش، هم‌آفرینی ارزش و تئوری ارزش مصرف از جمله مفاهیم مرتبط می‌باشند. آنچه در مدیریت و بویژه حوزه بازاریابی اهمیت دارد آن است که ارزش از نگاه مشتری تعیین می‌شود. نظر به اهمیت موضوع در این مقاله به تشریح ارزش ادراک‌شده پرداخته شده است.

تعریف ارزش

در فرهنگ معین «ارزش» اسم مصدر از ارزیدن است و مترادف قیمت، بها، ارز، ارج، آمرغ، برازندگی، شایستگی، زیبندگی، قابلیت و استحقاق است. ارزش‌ عبارت‌ است‌ از بار معنایی‌ خاصی‌ که‌ انسان‌ برای‌ برخی‌ از اعمال، گفتار، زمان‌ها و … در پاره‌ای‌ از حالت‌ ویژه‌ قایل‌ می‌شود.

ارزش در اصطلاح دانش جامعه‌شناسی، عقایدی است که افراد یا گروه‌های انسانی دربارهٔ آنچه مطلوب، مناسب، خوب یا بد است، دارند. ارزش‌های گوناگون، نمایانگر جنبه‌های اساسی تنوعات در فرهنگ انسانی است. ارزش‌ها معمولاً از عادت و هنجار، سرچشمه می‌گیرند

ارزش از منظر بازاریابی، ادراک مشتریان از ارزیابی محصول و خدمت دریافتی است و از مقایسه منافع حاصل از محصول یا خدمت با هزینه آن حاصل می‌شود. مشتریان پس از دریافت خدمت یا محصول مزایای بدست آمده را با هزینه‌ای که انجام داده‌اند مقایسه می‌کنند. اگر حاصل این مقایسه مثبت باشد محصول یا خدمت ارزشمند تلقی می‌شود.

دانلود مقاله چیستی ارزش

تعریف ارزش ادراک‌شده

ارزش ادراک‌شده، میزان شایستگی و مزایای محصول یا خدمت به تناسب هزینه‌ای است که پرداخت شده است. این ارزش از طریق قیمتی که افراد حاضرند برای محصول یا خدمت پرداخت کنند قابل اندازه‌گیری است.

ارزش درک شده توسط مشتری =مجموع هزینه‌های درک شده -مجموع مزایای درک شده

مفهوم ارزش ادراک‌شده به عنوان ارزیابی کلی مشتری از سودمندی کالا یا خدمت بر اساس برداشت از آنچه دریافت می‌شود و آنچه هزینه می‌شود، تعریف شده است. ارزش ادراک‌شده خود دارای ابعاد مختلفی از جمله ارزش مؤسسه، ارزش کارکنان، ارزش کیفیت، ارزش قیمت، ارزش عاطفی و ارزش اجتماعی است.

زیتامل بیان میکند که ارزش ادراک‌شده، فردی و ذهنی است و به همین دلیل در بین مصرف  کنندگان متفاوت است. علاوه بر این یک مشتری ممکن است که همان محصول را در شرایط دیگری به گونهای دیگر ادراک کند. باید توجه شود که ارزش ادراک‌شده صرفأ دریافت ارزش واقعی نیست بلکه آن چیزی است که مشتری برداشت می‌کند. این برداشت ممکن است با واقعیت متفاوت باشد. آنچه مشتری درک می‌کند در رفتار و عملکردش بسیار مؤثر است و در واقع شکل دهنده ی عملکردش می‌باشد.

خلاصه و جمع‌بندی

ارتباط بین بده و بستان را ارزش ادراک‌شده می‌دانند. ارزش ادراک‌شده، ارزش پولی و مالی مزایای اقتصادی، فنی، خدماتی و اجتماعی کسب‌شده توسط مشتری است. همچنین ترجیحات ادراکی مشتری و ارزیابی او از ویژگی‌های محصول، عملکرد و دستاوردهای حاصل از استفاده آن است. این دستاوردها رسیدن به هف مشتری در موقعیت استفاده را تسهیل کرده یا بلوکه می‌کند.

با توجه به عدم توافق بین پژوهشگران در بیان ارزش باید گفت این مفهوم پیچیده، چندبعدی، پویا و ذهنی است. به‌طور کلی می‌توان بیان کرد دو رویکرد اصلی در ارتباط با مفهوم ارزش ادراک‌شده وجود دارد. در رویکرد تک‌بعدی تمرکز بر ارزیابی کلی مشتری از کاربرد محصول براساس ادراک او از آنچه پرداخت کرده و آنچه دریافت کرده، می‌باشد. در رویکرد چند بعدی، ادراک خریدار از ارزش، حاصل ارتباط موجود بین کیفیت و مزایایی که مشتری دریافت کرده در برابر قیمت پرداختی، می‌باشد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله