پایان‌نامه هوش تجاری

دانلود پایان‌نامه ارزیابی بکارگیری هوش تجاری در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری (مورد مطالعه: پایگاه پارس‌مدیر)

عنوان: پایان‌نامه هوش تجاری

مقطع: کارشناسی ارشد

مورد مطالعه: پایگاه پارس‌مدیر

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

دانشگاه: دانشگاه سراسری سیستان و بلوچستان

نمره دفاع: ۲۰

این پایان‌نامه با حمایت و مشاوره علمی پایگاه پارس‌مدیر انجام شده است.

چکیده پایان‌نامه هوش تجاری

امروزه به دلیل پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و اصلاح رویکردهای تولید و وجود بازارهای رقابتی، بازارها دارای مازاد عرضه هستند و باعث گردیده که مشتری به عنوان حاکم واقعی بازار مطرح باشد، بنابراین سازمان‌ها باید در این وضعیت اقتصادی مبتنی بر مشتری مداری، از تمرکز بر محصولی به سمت تمرکز به مشتریان حرکت نمایند و با مدیریت رفتار آنها، بیشترین بازدهی را برای سازمان خود فراهم کنند. در چنین شرایطی سازمان‌ها باید استفاده مناسب از ابزار‌های سیستم‌های اطلاعاتی مانند هوش‌تجاری داشته باشند تا به سرعت اطلاعات مطلوب را از حجم عظیم داده‌ها به منظور افزایش سود‌آوری سازمان بدست آورند. از سوی دیگر پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری تبدیل به یک موضوع داغ در پنج دهه گذشته شده‌است و بررسی تاثیر پیاده سازی هوش تجاری بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری گامی نوین در راستای استفاده کاربردی از این فناوری نوین جهت موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری سازمان‌ها است.

روش تحقیق پایان‌نامه هوش تجاری

در این تحقیق سعی شده است با ارزیابی تاثیر پیاده‌سازی هوش تجاری موجب موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری شود. برای بررسی و تحلیل نتایج، مطالعه موردی پایگاه علمی و پژوهشی پارس مدیر انتخاب شد به این منظور با مرور ادبیات تحقیق، فناوری اطلاعات، مدیریت دانش و زمینه‌های سازمانی مبتنی بر هوش تجاری ورودی‌های موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری و مشتری‌محوری نتیجه و خروجی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری شناسایی شد و بر پایه آنها مدل مفهومی ارائه گردید. فرضیات تحقیق با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی و آماره آزمون t-value بررسی شد.

نتایج و دستاوردها

نتایج حاصل از آنها نشان داد که هر سه ورودی فناوری اطلاعات، مدیریت دانش و زمینه‌های سازمانی مبتنی بر هوش‌تجاری تاثیر مستقیم و مثبتی بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری دارند و در آخر مدل مفهومی جدید مورد تایید قرار گرفت. و می‌توان نتیجه گرفت هوش تجاری بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر مستقیم و مثبتی خواهد داشت و پیاده سازی هوش‌تجاری در سازمان‌‌ها جهت نیل به موفقیت هر چه بیشتر آن‌ها در برقراری ارتباط با مشتریان لازم و ضروری خواهد بود.

واژگان کلیدی پایان‌نامه هوش تجاری : هوش‌تجاری، مدیریت ارتباط با مشتری، مشتری‌محوری، تکنیک حداقل مربعات جزئی

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله