پرسشنامه مدیریت بحران

دانلود پرسشنامه مدیریت بحران دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

منبع: استاندارد

روایی و پایایی: دارد

نوع فایل: مایکروسافت ورد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

هدف: بررسی بحران سازمانی

تعداد سوالات: ۱۸ گویه طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: معیارهای پیش از بحران، معیارهای حین بحران و معیارهای پس از بحران

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه مدیریت بحران

مدیریت بحران سازمانی فرایندی است برای پیشگیری از بحران و یا به حداقل رساندن اثرات آن به هنگام وقوع برای انجام این فرایند باید بدترین وضعیتها را برنامه‌ریزی و سپس روشهایی را برای اداره و حل آن جستجو کرد. در واقع بحران را می‌توان موقعیت اختلال‌برانگیزی دانست که کل سازمان یا سیستم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و پیش فرض‌های اساسی آن را به چالش می‌طلبد. بحران غالبا به تصمیماتی که خارج از روش‌های عملکردی عادی سازمان یا سیستم‌ تلقی می‌شود نیاز دارد. بحران از تعداد بی‌شماری از شرایط فوق‌العاده به وجود می‌آید؛ شرایط فوق‌العاده معمولا در دو گروه جای می‌گیرند: بلایای طبیعی یا سوانح غیر مترقبه ،و سوانح مترقبه یا منتظره.

یبحران عبارت است از وضعیتى که نظم سیستم اصلى یا قسمت هایى از آن را مختل نموده و پایدارى آن را به هم مى زند. بحران وضعیتى است که تغییرهاى ناگهانى در یک یا چند قسمت از عوامل متغیر سیستم به وجود مى آورد. شدت وضعیت بحران‌‌ها بستگى به عوامل تشدید کننده یا عناصر کاهش دهنده بحران و تکنیک هاى موجود براى مدیریت و بالاخره مهار آن دارد.

تعریف عملیاتی: برای سنجش بحران سازمانی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی و ۱۸ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله