پرسشنامه ترومای سازمانی

دانلود پرسشنامه ترومای سازمانی دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۲ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: اهداف، ساختار، فناوری، افراد و محیط

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه ترومای سازمانی

پرسشنامه ترومای سازمانی به صورتی بومی و ایرانی تهیه شده است. الگوی اصلی این پرسشنامه به مطالعه ویویان و هورمن (۲۰۱۵) برمی‌گردد. مقیاس اولیه در قالب ۲۲ گویه و ۴ مولفه اهداف، ساختار، افراد و محیط ارائه شد. در پرسشنامه حاضر از ۲۲ گویه و ۵ مولفه اهداف، ساختار، فناوری، افراد و محیط استفاده گردید.

تعریف مفهومی: تروما سازمانی، حادثه‌ای است که بر توانایی سازمان اثر میگذارد و می‌تواند به از دست دادن استعدادهای سازمانی منجر شود. آن دسته از ضربات و شوک‌هایی است که به سازمان وارد می‌شود و معمولاً این شوک‌ها حاصل و دلیل آن سو کارکرد یک یا چند رکن از ارکان یک سازمان است. تجربه جمعی کارکنان از یکسری از ضربات و شوک‌هایی است که به سازمان وارد می‌شود. به موجب شوک وارد شده ساختار محافظتی و دفاعی یک سازمان درهم می‌شکند.

در سازمان‌هایی که دچار تروما می‌شوند، افراد به صورت جمعی احساس یأس و نا امیدی می‌کنند. دورنمای روشنی از خودشان نمی‌بینند. افسردگی و از دست رفتن انرژی و انگیزه‌های کاری یکی از نمادهای سازمان‌های ترومایی است. یک سازمان ترومازده معمولا حالت رکود دارد، فناوری و استراتژی‌های متناسب با ساختار، عدم تناسب ابعاد ساختاری و محتوایی به چشم می‌خورد. عملکردش در حال کاهش است و سیر نزولی دیده می‌شود.

تعریف عملیاتی: برای سنجش ترومای سازمانی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۵ سازه اصلی و ۲۲ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است. از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله