پرسشنامه فرهنگ سازمانی

دانلود مقاله ترجمه شده فرهنگ سازمانی

هدف: هدف این مقاله بررسی اثرات متعادل کننده فرهنگ سازمانی بر روابط میان رفتار رهبری و تعهد سازمانی و میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی و عملکرد در زمینه مالزیایی است.

طراحی/سبک/روش: داده‌ها از ۲۳۸ دانشجویان و پژوهشگران همکار نیمه وقت UM MBA مالزیایی جمع‌آوری شدند. داده‌ها در مورد فرهنگ سازمانی و رفتارهای رهبری پاسخ دهندگان و چگونگی اثرگذاری بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارمند با استفاده از OCI، پرسشنامه رفتار رهبری، ACS، درجه‌بندی جهانی مجزا برای رضایت شغلی و پرسش‌نامه‌های عملکرد کلی جمع‌آوری شد. آمارهای توصیفی گزارش شدند و بعد از آنها، تحلیل عاملی، تحلیل پایایی، همبستگی پیرسون و آزمون فرضیه‌ها با استفاده از رگرسیون سلسله‌مراتبی، استفاده شد.

یافته ها: عموماً و با استثنائات کمی، مشخص شد که رفتار رهبری به طور قابل توجهی مرتبط با تعهد سازمانی می‌باشد و فرهنگ سازمانی نقش مهمی در متعادل‌سازی این رابطه ایفا می‌کرد. مشخص شد که رفتار سازمانی به طور قابل توجهی مرتبط با رضایت شغلی می‌باشد ولی مرتبط با عملکرد کارمند نبود. با این حال، تنها فرهنگ حمایتی بر رابطه میان تعهد و رضایت اثر گذار بود. عوامل و دلالت‌های محتمل برای مدیران بحث می‌شود.

بخشی از مقاله ترجمه شده فرهنگ سازمانی

هدف- نوآوری برای دستیابی به مزیت رقابتی شرکت‌ها ضروری است. نوآوری، بر خلاف تقلید، شرکت‌ها را به معرفی محصولات جدید و پیشتاز شدن در بازارها بر می‌انگیزد. عوامل زیادی نشان داده شده اند که عوامل تعیین کننده ی حمایت از جهت‌گیری نوآورانه ی سازمانی به حساب می‌آیند. یکی از این عوامل، فرهنگ سازمانی می‌باشد. هدف مقاله ی حاضر، تجزیه و تحلیل فرهنگ سازمانی است که نوآوری سازمانی و استراتژی تقلید را پرورش می‌دهد یا باز می‌دارد.

طرح/ روش شناسی/ رویکرد- این مقاله برای آزمون فرضیات از یک نمونه ی ۴۷۱ شرکت اسپانیایی استفاده می‌کند. به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه ی سلسله‌مراتبی، تاثیر فرهنگ سازمانی را به یک استراتژی نوآوری ارتباط می‌دهد.

یافته ها: نتایج فرضیات را تایید می‌کنند. مقاله پی برده است که فرهنگ سازمانی یک عامل تعیین کننده ی بدیهی استراتژی نوآوری به شمار می‌آید. بعلاوه، فرهنگ‌های ادهوکراسی، استراتژی‌های نوآوری را پرورش می‌دهند و فرهنگ‌های سلسله‌مراتبی فرهنگ‌های تقلید را ترویج می‌دهند.

دانلود اصل مقاله فرهنگ و تعهد سازمانی

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله