پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش لاوسن

فایل ورد پرسشنامه مدیریت دانش لاوسن

هدف: بررسی مدیریت دانش

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر انگلیسی و فارسی : دارد

ابعاد: خلق دانش، جذب دانش، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، انتشار دانش و بکارگیری دانش

تعداد سوالات: ۲۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی مدیریت دانش

مدیریت دانش: براساس پرسشنامه مدیریت دانش لاوسن مدیریت دانش مجموعه ای از پروسه ها برای درک و به کارگیری منابع استراتژیک دانش در سازمان می باشد. مدیریت دانش رویکردی ساختاریافته را داراست که متدهایی را برای شناخت، ارزیابی  و به کارگیری دانش به منظور رفع نیازها و اهداف سازمان دارا است.

خلق دانش: سازمان ها اقدامات آگاهانه ای را هم در داخل و هم در خارج به منظور بررسی و تعریف دانش و منابع متناسب دارا هستند. به عبارت دیگر, خلق دانشی جدید بواسطه یافتن راهکارهایی جدید که پرسنل برای ایفای وظایف خود به آن ها پی می برند  و یا یافتن دانش از منابع خارجی امکان پذیر است.

جذب دانش: دانش به عنوان با ارزش ترین و مناسب ترین شیوه برآورده ساختن نیازهای آینده و کنونی می باشد. حفظ دانش راهکاری منطقی است که پروسه دستیابی، استخراج و توزیع را تسهیل می کند.

ساماندهی دانش: دانش جدید با فیلتر ساختن آن به منظور ارائه لیستی جامع از جنبه های سودمند دانش در ارتباط با محصولات و خدمات متفاوت ساماندهی می شود. دانش در متن و خطوط قرار دارد بنابراین می توان آن را جست و جو, بررسی و ذخیره کرد.

ذخیره سازی دانش: دانش مدرن به شیوه ای ذخیره می شود که افراد در سازمان به آن دسترسی دارند. مدیریت پایگاه داده و تکنولوژی ذخیره سازی داده می تواند به این پروسه کمک کند.

انتشار دانش: بر مبنای نیاز های خاص کاربر, به شیوه مناسب و کارآمدی دانش می بایست توزیع شود. بعلاوه دانش با ابزارهای کاربردی به منظور قابل درک ساختن آن برای کاربر سهیم می باشد

بکارگیری دانش: دانش در متن و مفادی استفاده می شود که کاربر بتواند دانش جدید را یاد بگیرد و حتی خلق کند.