مدیریت دانش مشتری

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش مشتری

فایل ورد پرسشنامه مدیریت دانش مشتری

هدف: بررسی مدیریت دانش مشتری

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر فارسی : دارد

ابعاد: دانش از مشتری، دانش برای مشتری، دانش درباره مشتری

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

تعریف مدیریت دانش مشتری

تعریف مفهومی مدیریت دانش مشتری : مفهوم مدیریت دانش در طول زمان گسترده‌تر شده است و اکنون مفهوم دانش از مشتری را نیز در خود جای داده است. در واقع اصطلاح مدیریت دانش مشتری (CKM) یعنی مدیریت دانش کسب شده از مشتریان به عبارت دیگر دانشی که در مشتریان نهادینه شده است. مدیریت دانش مشتری یعنی شناسایی و ساماندهی به ادراکات، ذهنیات و ترجیحات مشتریان. این حوزه مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری را در برمی‌گیرد.

تعریف عملیاتی مدیریت دانش مشتری : دانش درباره مشتری، دانش از مشتری، دانش برای مشتری