پرسشنامه مدیریت دانش شخصی

دانلود پرسشنامه استراتژی مدیریت دانش شخصی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر انگلیسی و فارسی : دارد

ابعاد: اکتساب، تجزیه و تحلیل، تولید دانش، ذخیره دانش، تبادل و انتشار دانش، کاربرد

تعداد سوالات: ۳۱ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه مدیریت دانش شخصی

مدیریت دانش شخصی فرایندی است که فرد برای گردآوری، ذخیره، بازیابی و بکارگیری اطلاعات جهت انجام امور روزانه‌اش استفاده می‌کند. این حوزه از مدیریت دانش در سطح افراد مورد بحث قرار می‌گیرد. کلیات و ابعاد مدیریت دانش در اینجا نیز مصداق دارد با این تفاوت که ملاحظات ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود.

استراتژی یا راهبرد مدیریت دانش تولید برنامه‌ای راهبردی است که توسط مدیریت ارشد سازمان و بصورت بلندمدت طراحی می‌شود. براساس این برنامه مدیریت دانش در تولید و عملیات سازمان متجلی می‌شود. با این رویکرد می‌توان انتظار داشت تولید سازمان به صورتی اثربخش و مبتنی بر دانش بهبود یابد.

تعریف عملیاتی: در این مطالعه جهت سنجش سازه مدیریت دانش شخصی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این مقیاس از شش سازه اصلی تشکیل شده است و شامل ۳۱ گویه می‌باشد. برای امتیازدهی به هر یک از گویه‌های پرسشنامه از طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. برای سنجش امتیاز هر یک از سازه‌ها نیز از میانگین امتیارات سوالات آن سازه استفاده خواهد شد. همچنین براساس شیوه نمره‌گذاری مطروحه در پرسشنامه نیز می‌توان استفاده کرد.

شیوه تفسیر: امتیازات این مقیاس بین ۳۱ تا ۱۵۵ می‌باشد. در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  ۳۱تا ۹۳  باشد، میزان این سازه ضعیف می‌باشد. اگر نمرات پرسشنامه بین ۹۳ تا ۱۲۴ باشد، میزان این سازه در سطح متوسطی می‌باشد. در صورتی که نمرات بالای  ۱۲۴ باشد، میزان مدیریت دانش شخصی بسیار خوب می‌باشد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله