پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه استراتژی مدیریت دانش تولید

فایل ورد پرسشنامه استراتژی مدیریت دانش تولید

هدف: سنجش رابطه استراتژی‌های مدیریت دانش با میزان تولید

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر انگلیسی و فارسی : دارد

ابعاد: استراتژی کدگذاری، استراتژی شخصی سازی، بعد اقتصادی،‌ بعد فرایند و بعد داخلی

تعداد سوالات: ۱۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی استراتژی مدیریت دانش تولید

استراتژی یا راهبرد مدیریت دانش تولید برنامه ای راهبردی است که توسط مدیریت ارشد سازمان و بصورت بلندمدت طراحی می شود. براساس این برنامه مدیریت دانش در تولید و عملیات سازمان متجلی می شود. با این رویکرد می توان انتظار داشت تولید سازمان به صورتی اثربخش و مبتنی بر دانش بهبود یابد.