پرسشنامه صداقت سازمانی

دانلود فایل ورد پرسشنامه صداقت سازمانی دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: استاندارد

شرح و تفسیر: دارد

تعداد سوالات: ۱۱ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: پرسشنامه تک بعدی است.

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه صداقت سازمانی

صداقت سازمانی مفهومی است که میزان شفافیت سازمانی و سلامت سازمانی را به صورت همزمان بازتاب می‌کند. صداقت رکن اساسی اعتماد سازمانی است و از منظر بیرونی و درونی قابل ارزیابی و بررسی است. از منظر درونی نشان می‌دهد سازمان تا چه میزان با کارکنان خود شفاف و بدون پنهان‌کاری است. از منظر بیرونی نیز نشان می‌دهد سازمان تا چه میزان نسبت به مشتریان، ذی‌نفعان کلیدی و جامعه شفاف برخورد می‌کند.

بدون تردید در دنیای سازمانی امروز که مسئولیت اجتماعی بسیار زیاد است میزان شفاف بودن از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر سازمان بخواهد موفق باشد باید ذی‌نفعان را با خود همراه کند. برای همراهی ذی‌نفعان لازم است تا اعتماد این افراد و گروه‌ها نسبت به سازمان جلب شود.جلب اعتماد نیز به این سادگی میسر نیست و باید سازوکارهایی در نظر گرفته شود که فعالیت‌ها و اهداف سازمانی برای آحاد افراد روشن گردد. اگر سازمان در ارتباط با کارکنان، مشتریان و سهام‌داران خود صادق باشد دسترسی به موفقیت در بازار و کسب‌وکار میسور خواهد شد.

این پرسشنامه توسط بوردیا و همکاران به سال ۲۰۰۰ طراحی شده است. برای پایایی پرسشنامه، آلفای کرونباخ محاسبه شده که ۰/۸۱۲ بدست آمده است. چون آلفای کرونباخ از ۰/۷ بیشتر است بنابراین پرسشنامه دارای پایایی است. برای ارزیابی روایی از محاسبه CVR استفاده شده است. پرسشنامه در اختیار مدیران سازمان‌های بخش عمومی قرار گرفته است و روایی آن تایید گردیده است. برای محاسبه نمره نهایی باید نمره هر سوال را باهم جمع کنید. نمره نهایی پرسشنامه عددی بین ۸ تا ۴۰ می‌باشد. اگر نمرات کمتر از ۲۵ بدست آمد صداقت سازمانی ضعیف ارزیابی می‌شود. اگر بین ۲۵ تا ۳۲ بدست آید متوسط است و اگر بالای ۳۲ باشد مطلوب ارزیابی می‌شود.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله