فهرست منابع APA

فهرست منابع APA استانداردی است که توسط انجمن روان‌شناسی آمریکا ارائه شده است. این روش برای ارجاع درون متنی و برون متنی در انواع مقاله علمی و پایان‌نامه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در جوامع آکادمیک ایران از این روش به عنوان شیوه اصلی نوشتن فهرست منابع استفاده می‌شود.

استناددهی درون متنی به روش APA

الف) وقتی اثر فقط یک پدیدآورنده دارد:
(نام خانوادگی، سال نشر اثر) مانند (احمدی‌فرد، ۱۳۸۵)

ب) وقتی اثر دو پدید‌آورنده دارد:
(نام‌خانوادگی نفر اول و نام‌خانوادگی دوم، سال نشر اثر)
مانند (احمدی‌فرد و عسکری، ۱۳۹۰)

ج) وقتی اثر بیش از دو پدید‌آورنده دارد:
(نام خانوادگی نفر اول و همکاران، سال نشر اثر)
مانند (احمدیفرد و همکاران، ۱۳۹۰)

د) اگر نام پدید‌آورنده در متن اصلی آمده است، بلافاصله سال نشر اثر در داخل پرانتز می‌آید.
مانند: احمدی‌فرد و همکاران (۱۳۸۵)، معتقدند که …

به نکات زیر در استناددهی درون متنی توجه کنید:

  • نام خانوادگی افراد بدون ذکر عنوان می‌آید مثل دکتر، پروفسور، استاد، خانم، آقا و…
  • در انگلیسی معادل کلمه دیگران، “et al”می‌آید.
  • اگر در طول همان پاراگراف به اثر اشاره می‌شود دیگر نیازی به ذکر تاریخ نیست.

برای استناد یک متن به چند منبع مختلف، در پایان متن، نام دو یا چند پدیدآورنده به ترتیب حروف الفبا آمده و تاریخ نشر اثر هر کدام نوشته می‌شود. در این صورت افراد با «؛» از هم جدا می‌شوند.
متن مورد نظر نوشته شود (احمدیفرد، ۱۳۸۵؛ عسکری، ۱۳۹۰؛ نوحی، ۱۳۹۱)

در فهرست منابع APA هرگاه به دو یا چند اثر از یک مؤلف اشاره می‌شود، تاریخ همه آثار به ترتیب آورده می‌شود.
مثال: پژوهش‌های کاندوس (۱۹۸۰، ۱۹۸۸، ۱۹۹۰، ۱۹۹۵)

ارجاع دهی به مقاله در فهرست منابع APA

یک نویسنده

نام‌خانوادگی، نام. (سال). عنوان مقاله. نشریه، دوره (شماره)، صفحه.

احمدی‌فرد، مریم. (۱۳۸۵). ارائه الگوی مدیریت استراتژیک. مدیریت راهبردی، ۳(۲)، ۲۱-۳۶.

دو نویسنده

نام‌خانوادگی، نام. (سال)، عنوان مقاله، نشریه، دوره، شماره، صفحه

احمدی‌فرد، مریم؛ عسکری، فروغ. (۱۳۸۵). ارائه الگوی مدیریت استراتژیک. مدیریت راهبردی، ۳(۲)، ۲۱-۳۶.

چند نویسنده

نام‌خانوادگی، نام. (سال)، عنوان مقاله، نشریه، دوره، شماره، صفحه

احمدی‌فرد، مریم؛ عسکری، فروغ؛ نوحی، مرسانا. (۱۳۸۵)، ارائه الگوی مدیریت استراتژیک. مدیریت راهبردی، ۳(۲)، ۲۱-۳۶.

استنادهی به مقاله‌های کنفراسی (همایشی)

برای ارجاع دهی درون متنی به مقاله کنفرانسی مانند مقالات علمی-پژوهشی و تخصصی عمل می‌شود. برای ارجاع دهی در منابع پایانی نیز مانند سایر مقالات تخصصی عمل می‌شود با این تفاوت که عنوان نشریه، دوره، شماره و صفحات ذکر نمی‌شود بلکه عنوان و محل کنفرانس ذکر می‌شود.

عسکری، فروغ؛ عرب، سمیه. (۱۳۹۰). شیوه‌های برابستن با بندشانه‌ای پهن. کنفرانس علمی دانش زنان، تهران.

منبع‌نویسی لاتین

منبع‌نویسی لاتین درست مانند آن چیزی است که در فارسی بیان شد. با این تفاوت که

  • در فهرست منابع لاتین به جای ؛ از .، استفاده می‌شود.
  • بین نفر آخر و نفر ماقبل از حرف & استفاده می‌شود.
  • نام کوچک فقط با حرف اول نمایش داده می‌شود.
  • عنوان مجله به صورت ایتالیک درج می‌شود.

برای نمونه شیوه نوشتن منبع لاتین برای یک نویسنده، دو نویسنده و چند نویسنده مانند زیر است:

Goodman, C. M. (1987). The Delphi technique: a critique. Journal of advanced nursing, 12(6), 729-734.

Williams, P. L., & Webb, C. (1994). The Delphi technique: a methodological discussion. Journal of advanced nursing, 19(1), 180-186.

Habibi, A., Sarafrazi, A., & Izadyar, S. (2014). Delphi technique theoretical framework in qualitative research. The International Journal of Engineering and Science, 3(4), 8-13.

منبع‌نویسی و ارجاع به پایان‌نامه و رساله

پایان‌نامه کارشناسی ارشد (Master’s thesis)

نام‌خانوادگی، حرف اول نام. (سال). عنوان پایان‌نامه (پایان‌نامه کارشناسی ارشد، نام دانشگاه).

فرجی، ن. (۱۳۸۵). سنجش کیفیت خدمات دانشجویی پایگاه اینترنتی پارس‌مدیر (پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران).

Miller, A. (2019). Enhancing Readiness: an exploration of the New Zealand qualified firefighter programme (Master’s thesis, Auckland University of Technology)..

رساله دکتری (Doctoral dissertation)

نام‌خانوادگی، حرف اول نام. (سال). عنوان پایان‌نامه (رساله دکتری، نام دانشگاه).

فرجی، ن. (۱۳۹۰). مدلسازی کیفیت خدمات دانشجویی پایگاه اینترنتی پارس‌مدیر (رساله دکتری، دانشگاه تهران).

Kelly, M. (2018). The art of coffee roasting: Investigations into sensor development for the application of controlling coffee roasting (Doctoral dissertation, The University of Waikato).

منبع‌نویسی برای پایان‌نامه و رساله

منبع‌نویسی برای پایان‌نامه و رساله

منبع‌نویسی و ارجاع به مصاحبه

شیوه استناد و منبع‌نویسی مصاحبه در فهرست منابع APA با توجه به نوع مصاحبه تفاوت دارد اما دارای استاندارد ویژه و یکسانی است.

نخست بین دو دسته مصاحبه تفاوت قائل شوید. مصاحبه‌هایی که خودتان انجام داده‌اید که به آن مصاحبه شخصی گویند با مصاحبه‌های منتشر شده در رسانه‌ها تفاوت دارد. مصاحبه‌های شخصی نباید در فهرست منابع ذکر شود اما مصاحبه‌های منتشر شده باید ذکر شوند.

منبع‌نویسی مصاحبه و ارجاع به مصاحبه‌ها

منبع‌نویسی مصاحبه و ارجاع به مصاحبه‌ها

استناد درون‌متنی به مصاحبه‌های شخصی ایرادی ندارد. در این صورت باید متن کامل مصاحبه باید در انتهای پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رساله دکتری یا کتاب، پیوست گردد. برای منبع‌نویسی مصاحبه منتشر شده، باید فرمت منبع منتشر کننده را شناسایی کنید. اگر این مصاحبه در یک روزنامه منتشر شده باید به شیوه زیر در فهرست منابع عمل کنید:

نام‌مصاحبه‌کننده، حرف نخست نام. (سال، روز ماه). عنوان مصاحبه. آدرس اینترنتی.

عسکری، ف. (۱۴۰۰، ۱۵ فروردین). فراگیری روش پژوهش. آدرس اینترنتی.

اگر مصاحبه از یک سایت اینترنتی برداشته شده بود به شیوه زیر عمل کنید:

نام‌مصاحبه‌کننده، حرف نخست نام. (سال). عنوان مصاحبه، نام سایت اینترنتی، آدرس اینترنتی.

عسکری، ف. (۱۴۰۰). فراگیری روش پژوهش، پایگاه پارس‌مدیر. https://parsmodir.com/db/hrm/layoff.php

برای مطالعه بیشتر به منبع‌نویسی سایت و مراجع الکترونیک رجوع کنید.

منبع‌نویسی و ارجاع به کتاب در فهرست منابع APA

یک نویسنده

نام‌خانوادگی، نام. (سال). نام کتاب. شهر: نام انتشارات.

فرجی، ن. (۱۳۸۵). روش پژوهش پیشرفته. تهران: جهاد دانشگاهی.

دو نویسنده

فرجی، ن؛ و امانی، ث. (۱۳۹۰). روش پژوهش پیشرفته. تهران: جهاد دانشگاهی.

چند نویسنده

فرجی، ن؛ امانی، ث؛ و امینی، ن. (۱۳۹۰). روش پژوهش پیشرفته. تهران: جهاد دانشگاهی.

ویرایش کتاب

فرجی، ن. (۱۳۸۵). روش پژوهش پیشرفته. (ویرایش سوم). تهران: جهاد دانشگاهی.

کتاب ترجمه شده

میلر، ای. (۱۳۸۰). روش پژوهش پیشرفته (ترجمه نسیبه فرجی). جهاد دانشگاهی. (تاریخ انتشار به زبان اصلی ۲۰۰۰).

نوشتن نام شهر الزامی نیست اگر کتاب هنوز چاپ نشده باشد از کلمه (inpress) استفاده می‌شود.

کتاب‌هایی که به جای مؤلف، با عنوان سازمان‌ها و نهاد‌ها منتشر شده‌اند در این صورت‌ به جای نام مؤلف، نام سازمان مربوط می‌آید.
مرکز اسناد و مدارک علمی، وزارت آموزش و پرورش. (۱۳۶۲). واژه‌نامه آموزش و پرورش. تهران: مؤلف.

کتاب‌هایی که به جای مؤلف، ویراستار یا گرد‌آورنده دارند به صورت زیر نوشته می‌شوند:
فرجی، ن. (گرد‌آورنده). (۱۳۷۴). مجموعه مقالات اولین سیمینار راهنمایی و مشاوره. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

استناددهی به نقل قول‌ها به روش APA

در فهرست منابع APA اگر مستقیماً از کسی نقل‌قول می‌شود، در انتهای نقل‌قول (نام پدیدآورنده، سال نشر، شماره صفحه) ذکر می‌شود.

اگر نقل قول کمتر از ۴۰ کلمه باشد، در داخل متن نوشته می‌شود و قبل و بعد از آن علامت گیومه قرار می‌گیرد.

مثال: نتایج پژوهش‌های انجام شده را می‌توان چنین خلاصه کرد که «ارزشیابی‌های دانشجویی بیش از آن که نشان‌دهنده تغییرات محتوایی باشند، نشان‌دهنده تغییرات روش آموزشی اساتید هستند.» ( دانکن، ۱۹۸۶، ص۷۷)
*. اگر نقل قول بیش از ۴۰ کلمه باشد، با حاشیه‌ای بیش از متن و به صورت یک پاراگراف جدا نوشته می‌شود. در این صورت گذاشتن علامت گیومه در آغاز و انتهای مطلب ضروری نیست.

اگر به یک فصل کامل از یک کتاب استناد شده است، پس از سال نشر باید شماره فصل بیاید، که مخفف فصل در فارسی «ف» و در انگلیسی «chap» است.
مثال: ( مجتهد زاده، ۱۳۸۵،ف ۵)
*اگر تاریخ نشر اثری مشخص نیست، به جای تاریخ از کلمه” بی‌تا “و در انگلیسی از “n.d” استفاده می‌شود.
مثال: (محمدی، بی‌تا).
* اگر پدید‌آورنده اثر مشخص نیست یا پدید‌آورنده ندارد، به جای نام خانوادگی پدید‌آورنده، نام اثر را داخل گیومه می‌آوریم و تاریخ نشر آن را ذکر می‌کنیم.
مثال: («روش‌شناسی رسانه‌ها،» ۱۳۸۴)
* اگر عنوان متنی به زبان انگلیسی را می‌نویسیم، آغاز کلمات با حروف بزرگ نوشته می‌شود.
* مثال: (Using Skills, ۲۰۰۲)

هرگاه به دو یا چند اثر از یک مؤلف که در یک سال منتشر شده‌اند، اشاره می‌شود، از حروف الفبا برای متمایز ساختن آن‌ها، استفاده می‌شود.
مثال: مطالعات انجام شده در این‌باره (احمدی، ۱۳۶۵ الف، ۱۳۶۵ ب)

وقتی به آثاری استناد می‌شود که نام خانوادگی مؤلفان آن‌ها یکسان است، علاوه بر نام خانوادگی، نام کوچک یا حرف اول نام کوچک مؤلفان نیز در متن آورده می‌شود.
مثال: (نیک‌خواه، احمد، ۱۳۵۷ و نیک خواه، پژمان، ۱۳۸۲)

اگر از کتاب‌های بدون مؤلف استفاده می‌شود، به جای مؤلف نام عنوان اثر می‌آید.
مثال: فلک‌ناز و خورشید آفرین و سروگل (۱۳۲۴)
* اگر عنوان اثر خیلی طولانی است، به ذکر چند کلمه اول آن اکتفا می‌شود ولی در منبع‌‌‌نویسی
به طور کامل می‌آید.
مثال: فلک‌ناز (۱۳۲۴).

دانلود فایل آموزش فهرست نویسی APA

3.4 18 رای ها
امتیازدهی به مقاله