ترجمه مقاله اثربخشی برند

ترجمه مقاله اثربخشی برند: چه چیزی یک مدیر برند (نشان تجاری) را اثربخش می‌کند؟

اصل مقاله همراه با ترجمه تخصصی فارسی

ترجمه چکیده مقاله اثربخشی برند

برندها بعنوان پایه‌ای برای استراتژی رقابتی، اهمیت ویژه‌ای یافته اند. متاسفانه، اگر چه مدیران برند مسئول توسعه و اجرای استراتژی برند هستند، کمتر در مورد این که چه چیزی مدیریتشان را اثربخش می‌سازد اطلاعات دارند. در این مقاله مدلی برای ادراک آنچه که مدیران برند آن را سرمایه ناملموس می‌پندارند ارائه شده که بر قابلیت‌های مدیریت برند و عملکرد برند ناشی از آن اثر می‌گذارد. اندازه‌گیری سرمایه ناملموس مدیر برند و قابلیت‌های مدیریت برند از طریق یک فرایند توسعه مقیاس تکرارشونده ایجاد شده است.

آزمون فرضیات، از یک تحقیق در مورد مدیران برند منشعب شده که روشن می‌کند که ویژگی‌های مدیران برند، سرمایه نسبی و اطلاعات بر قابلیت‌های مدیریت برند و عملکرد برند ناشی از آن اثر می‌گذارد و سرمایه ناملموس مدیر برند، از طریق قابلیت‌های مدیریتی برند اثری غیرمستقیم بر عملکرد برند دارد. با توصیف و عملیاتی کردن سرمایه ناملموس و قابلیت‌های مدیران تجاری، این مطالعه یک اصل تجربی و نظری را برای تحقیقات آینده در مورد مدیران برند و ابزارهایی را برای ارزیابی سرمایه و قابلیت‌های مدیر برند فعلی و راهنمایی هایی را در رابطه با سرمایه ناملموس و قابلیت‌های لازم برای مدیران برند فراهم می‌کند.

واژگان کلیدی: مدیریت برند، سرمایه ناملموس، قابلیت­‌ها، مدیر برند، مدلسازی معادلات ساختاری

توجه: تنها در صورت اعتماد به پارس مدیر اقدام به خرید نمایید.

دانلود اصل مقاله

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله