نظریه آشوب

ترجمه مقاله رابطه نظریه آشوب و انتقال تکنولوژی

ترجمه مقاله رابطه نظریه آشوب و انتقال فناوری (تکنولوژی) نوشته مصطفی محمدی و همکاران

ترجمه تخصصی با کیفیت بالا توسط پارس مدیر

ترجمه چکیده مقاله انتقال تکنولوژی

مقاله حاضر به بررسی ارتباط بین نظریه آشوب و انتقال تکنولوژی در صنایع شوینده می‌پردازد. با توجه به مدل انتقال تکنولوژی نواز، ابعاد انتقال تکنولوژی شامل سخت افزار، نرم‌افزار، انسان افزار و سازمان افزار و مولفه‌های نظم در بی نظمی شامل اثر پروانه ای، سازگاری پویا، خودمانایی و جاذبه‌های غریب بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت همبستگی و از نظر روش توصیفی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل ۳۰ نفر از مدیران شرکت کندر است که به طور مستقیم با انتقال تکنولوژی در ارتباطند. به صورت همه شماری کل ۳۰ نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. از ابزار پرسشنامه پژوهشگر ساخته برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. برای سوالات پرسشنامه بین اعضای نمونه توزیع و با نرخ بازگشت ۸۰ درصد جمع آوری شد و با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری نشان می‌دهد بین انتقال تکنولوژی و تمامی مولفه‌های تئوری آشوب ارتباط دوسویه وجود دارد.

نظریه آشوب یا نظم در بی نظمی از جمله نظریه هایی است که بنیاد نظریات قبلی مدیریت از جمله مدیریت علمی، نهضت روابط انسانی و… را برمی چیند. این نظریه ۴ مولفه اصلی به شرح ذیل دارد :

  • اثر پروانه‌ای Butterfly Effect
  • سازگاری پویا Dynamic Adaptation
  • خودمانایی Self- Similarity
  • جاذبه‌های غریب Strange attractors

واژگان کلیدی: تئوری آشوب، انتقال تکنولوژی، انتقال فناوری، نظریه آشوب

توجه: تنها در صورت اعتماد به پارس مدیر اقدام به خرید نمایید.

دانلود اصل مقاله لاتین

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله