کتاب نظام برتر

دانلود کتاب نظام برتر

عنوان : کتاب نظام برتر

زمنیه : آینده آموزش و آموزش آینده جذاب برای مدیران

نویسنده: اردوان مجیدی

تهران: نشر ترمه، ۱۳۸۰

تعدا صفحات : ۵۲۱ صفحه

انتشارات: نشر ترمه -۶۶۴۱۷۳۴۶

فصل بندی کتاب

  • عنوان کتاب – ۱۵۴KB
  • شرح کتاب در پشت جلد – ۲۵KB
  • فهرست – ۳۱KB
  • پیشگفتار ۵۲KB
  • بخش اول – شگفتى یک تغییر – (فصل ۱-۳)
  • بخش دوم – نگاهى به یک مدل، یک شاهد (فصل ۴-۷)
  • بخش سوم – از آموزش سنتى تا دوران سوم (فصل ۸-۱۱)
  • بخش چهارم – تصمیم‌گیرى دوران سوم (فصل ۱۲-۱۶)
  • بخش پنجم – نتیجه گیرى (فصل ۱۷)