پرسشنامه دوسوتوانی

دانلود پرسشنامه دوسوتوانی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شرح و تفشیر

منبع : معتبر

روایی و پایایی : دارد

ابعاد : نوآوری اکتشافی، نوآوری استخراجی (بهره برداری)

تعداد سوالات : ۱۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع : معتبر

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی پرسشنامه دوسوتوانی

دوسوتوانی سازمانی به عنوان توانایی سازمان در مدیریت شرایط حاضر و آمادگی برای مواجهه با تغییرات در آینده تعریف می‌شود. کلمه دوسوتوانی از دو واژه لاتین Ambi به معنای دوسو و Dexterity به معنای مهارت تشکیل شده است. در علم روانشناسی افرادی که توانایی استفاده از هر دو دست خود را دارند، افراد دوسوتوان نامیده می‌شوند. شرکت‌ مجتمع گاز پارس جنوبی می‌بایست به سمت دوسوتوان شدن بروند زیرا مفاهیمی چون نوآوری، مهارت و دانش نقش مهمی در موفقیت آن‌ دارد.

مهارت دوسوتوانی

مهارت دوسوتوانی

دانکندر تعریف دوسوتوانی بر نیاز سازمان‌ها جهت توسعه ساختاری دوگانه بهره برداری و اکتشاف برای مدیریت نوآوری تمرکز کرد. مارچ معتقد است که بهره برداری و اکتشاف دو فعالیت یادگیری متفاوت اند و سازمان توجه و منابع خودر ا بین این دو تقسیم می‌کند.سازمان باید به طور همزمان با اکتشاف و بهره برداری هم تراز باشد. تاشمن و اریلی دوسوتوانی سازمانی را توانایی پیگیری همزمان نوآوری تدریجی و ناپیوسته برای ساختارها،فرایندها و فرهنگ‌ها در گروه‌های چندگانه متناقض برای بقای شرکت، تعریف کردند. گیبسون و بیر کینشاو دوسوتوانی را، یک توانایی سازمان در کارایی و همسویی پاسخ به تقاضاهای بازار و همزمان سازگاری با تغییرات در محیط تعریف می‌کنند.

به گفته دانکن که برای اولین بار از واژه دوسوتوانی استفاده کرد، سازمان‌ها جایگزینی بین خواسته‌های متضاد را با قرار دادن “ساختارهای دوگانه” مدیریت می‌کنند به طوری که واحدهای کسب‌وکار خاص یا گروه‌های درون واحدهای کسب‌وکار بر انطباق تمرکز دارند. برای ایجاد تحول در دنیای کنونی نیازمند شرکت‌های دوسوتوانی هستیم. شرکت‌های که به صورت همزمان قابلیت‌های جدید و ضروری مورد نیاز برای رقابت در محیط سازمان پویا را توسعه دهند و از قابلیت‌های موجود خود بهترین استفاده را کنند.

منبع: دوسوتوانی نوشته سودابه سیدعلیزاده

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله