پرسشنامه عارضه یابی منابع انسانی

دانلود پرسشنامه عارضه یابی منابع انسانی دارای روایی، پایایی و منبع معتبر

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع: پرسشنامه محقق ساخته

ابعاد: کارمندیابی، انتخاب، انتصاب

تعداد سوالات: ۱۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه عارضه یابی منابع انسانی

تعریف مفهومی: عارضه یابی منابع انسانی درک و شناخت کامل از وضعیت موجود کارکنان سازمان و پیداکردن مشکلات آن است. اقدامی حیاتی در فرآیند پیوسته فوق الذکر است. عارضه‌یابی در مفهومی عام به معنای شناسایی و کشف مشکلات و نارسایی‌های موجود در سازمان می‌باشد. هر سازمانی با توجه به ویژگی‌های خاص خود درگیر مشکلات کوچک و بزرگی است. درک و برطرف نمودن این مشکلات، تا حد زیادی در رشد و توسعه سازمان، موثر خواهد بود. گاهی این مشکلات در سازمان‌ها پنهان می‌مانند و زمانی آشکار می‌شوند که حل آنها هزینه و زمان بسیار زیادی دارد. لذا تشخیص به موقع عارضه‌های سازمانی نقش بسزایی در کاهش هزینه‌های برطرف کردن آنها دارد.

شناسایی مشکلات سازمان نیازمند درک کلی از سازمان و آشنایی با جزئیات فرآیندهای سازمانی است. این امر، در سایه کاری دقیق و کارشناسی شده ممکن می‌باشد. انجام فعالیت عارضه یابی به عنوان گام اولیه در تعریف اقدامات لازم برای توسعه ظرفیت مدیریت و نظام‌های مدیریتی و اصلاح عملکرد سازمان فعالیتی بسیار ضروری و گامی از یک پروژه استراتژیک در سازمان است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش عارضه یابی منابع انسانی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی و ۱۷ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله