معنویت در محیط کار

دانلود فایل ورد پرسشنامه معنویت در محیط کار دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

روایی و پایایی : دارد

منبع معتبر :  دارد

ابعاد: کار با معنا، احساس همبستگی، همسویی با ارزش‌های سازمان

تعداد سوالات : ۱۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف مفهومی پرسشنامه معنویت در محیط کار

معنویت در محیط کار با رویکرد‌‌‌های مختلفی بررسی شده است. معنویت کاری براساس سه رویکرد اصلی قابل تعریف است. رویکرد دینی که معنویت را در پیروی از دستورات یک دین خاص مثل مسیحیت می‌بیند. رویکرد درون‌گرا که معنویت را امری درونی می‌داند. رویکرد اصالت وجود که معنویت را معناجویی در کار و زندگی انسان می‌داند.

با در نظر گرفتن افزایش قابل ملاحظه توجه به معنویت در محیط کار، پرسش اصلی این است که معنویت در محیط کار چه معنایی دارد؟ معنویت برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد و بنابراین، تعاریف زیادی در ادبیات این موضوع وجود دارد که ناشی از وجود دیدگاه‌های متفاوت می‌باشد. میتراف، معنویت را تمایل به جست و جوی هدف نهایی در زندگی و زیستن بر اساس این هدف تعر یف می‌کند. سایرین معنویت را نوعی معنا و نوعی آگاهی در زندگی و … تعریف می‌کنند.

بعضی دیگر مصرانه بر مفاهیم مذاهب و آیین‌های شرقی همچون تائوئیسم، بودیسم، ذن، و نیز اسلام تأکید دارند. چنین پژوهشگرانی بدرستی ادعا می‌کنند که این جوامع غ یرغربی بسیار بهتر میان زندگی شخصی، کار، تفریح، عبادت، و دیگر جنبه‌های زندگی یکپارچگی ایجاد نموده‌اند. در مجموع اکنون هوش معنوی رکنی اساسی در موفقیت فردی و سازمانی شناخته شده است.

تعریف معنویت از دیدگاه‌های مختلف

برای یک خداشناس کاتولیک، معنویت راهی است که از سوی آن به سمت الوهیت حرکت می‌کند. برای یک پزشک در مدرسه پزشکی هاروارد، معنویت چیزی است که به زندگی معنا می‌بخشد.

برای یک جامعه شناس، جست و جویی انفرادی برای درک مقصود و ارزش هایی است. ممکن است مفهوم خدا یا وجود متعالی را دربر داشته باشد یا نداشته باشد.

برای دیگران معنوی بودن به معنای دانستن و زیستن بر اساس این آگاهی است که زندگی بیش از آن چیزی است که ما می‌بینیم. معنوی بودن، فراتر از دانستن و زیستن، مبنایی برای تحول شخصی، بین شخصی،اجتماعی و حتی جهانی براساس این معرفت است که خدا همواره در وجود ما حاضر است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله