پرسشنامه شادی و نشاط

دانلود فایل ورد پرسشنامه شادی و نشاط دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

تعداد سوالات: ۳۷ گویه

ابعاد: رضایت از زندگی، آراستگی ظاهری، تعامل اجتماعی، کارایی فردی، کمک به دیگران.

تعریف مفهومی پرسشنامه شادی و نشاط

شادمانی در محیط کار HAW به عنوان احساس خشنودی و رضایت درونی نیروی انسانی سازمان در زمان فعالیت‌های کاری تعریف می‌شود. شادمانی و شغل به یکدیگر مرتبط هستند. شغل قادر است فرصت هایی برای افزایش شادمانی فراهم کند. به نظر می‌رسد کارکنان شاد در موفقیت بیشتر سازمان نقش موثری دارند.

خوشحالی، خرسندی یا شادی (Happiness) یک حالت روانی است که در آن فرد احساس عشق، لذت، خوشبختی یا شاد بودن می‌کند. مسائل مختلفی همچون مسائل زیستی، روان‌شناختی یا دینی برای تعریف و دلیل خرسندی آورده شده‌است. شادی حالت ذهنی و روانی از خوشبختی است که از نظر دیگر افراد به عنوان احساسات خوشایند یا مثبت از خرسندی تا خوشی زیاد تعریف می‌شود. شادی برآمده از انتخاب است تا خوشحال باشید از آنچه که انجام می‌دهید، نزدیک‌ ترین روابط خود را تقویت ‌کنید و از نظر جسمی، مالی و احساسی از خودتان مواظبت کنید».

تحقیقات نشان داده‌است که شادی رابطه ی مستقیمی با مسائلی همچون روابط و تعاملات اجتماعی، وضعیت فرد از نظر داشتن شریک زندگی، کار، درآمد و حتی نزدیکی به انسان‌های شاد دارد. افرادی که در جشن ها، میتینگ و پارتی شرکت می‌کنند از میزان شادی بیشتری برخوردار هستند. افراد زیادی شادی و خوشحالی را برابر با احساس خوشبختی و سر بلندی می‌دانند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش شادی و نشاط از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۵ سازه اصلی و ۳۷ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله