پرسشنامه رجحان شغلی

دانلود فایل ورد پرسشنامه رجحان شغلی امابیل همراه با روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد

ابعاد: انگیزش درونی و بیرونی

تعداد سوالات: ۳۰ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

روایی و پایایی : دارد

منبع: ترزا امابیل

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه رجحان شغلی WPI

تعریف مفهومی: رجحان شغلی، به میزان انرژی و دلبستگی به شغل اشاره دارد. این مقوله خود دارای سه بعد جذب، نیرومندی و وقف خود می‌باشد. ابعاد رجحان شغلی شامل انگیزش درونی و انگیزش بیرونی است. انگیزه‌های درونی در جنبه‌های مختلفی از زندگی فردی و اجتماعی می‌توانند اثربخش و مفید واقع شوند. در عمل، انگیزش درونی برای دنبال کردن تمایلات و به خرج دادن تلاش لازم برای پرورش دادن مهارت‌ها و توانایی‌ها، انگیزش فطری را تأمین می‌کند. انگیزه‌های بیرونی کاربردهای گسترده‌ای دارد. به عبارتی هر کجا که ایجاد یادگیری، تغییر رفتار، افزایش سطح عملکرد مدنظر باشد، استفاده از اصول مربوط به انگیزه‌های بیرونی لازم به نظر می‌رسد. رجحان شغلی گاهی با عنوان رغبت شغلی نیز شناخته می‌شود. این مفهوم به رضایت شغلی و انگیزش نیروی انسانی بسیار نزدیک است. از طریق بهسازی نیروی انسانی می‌توان رغبت شغلی را بهبود بخشید و بهره‌وری سازمانی را افزایش داد.

دانلود اصل مقاله رجحان شغلی

تعریف عملیاتی: برای سنجش این مقوله از پرسشنامه رجحان شغلی آمابایل و همکاران استفاده می‌شود. آزمون رجحان شغلی به منظور تشخیص تفاوت‌های فردی در جهت‌گیری انگیزشی درونی و بیرونی در سال ۱۹۹۴ توسط آمابایل و همکارانش ساخته شد. این آزمون تمام عناصر مربوط به انگیزش درونی سوال ۱ تا ۱۴(خود- تعیینی، شایستگی، انجام تکلیف، کنجکاوی، لذت و علاقه) و انگیزش بیرونی سوال ۱۵ تا ۳۰(رقابت، ارزیابی، بازشناسی، پول و دیگر مشوق‌های ملموس و مجبور شدن به وسیله ی دیگران) را در بر می‌گیرد. این آزمون یک ابزار خودگزارشی و دارای ۲۹ آیتم است. نمرۀ آزمودنی در دوزیر مقیاس انگیزش درونی و انگیزش بیرونی محاسبه شده ونمرۀ بالاتر نشانگر جهت‌گیری رجحان شغلی آزمودنی است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله