پرسشنامه برندسازی داخلی

دانلود پرسشنامه برندسازی داخلی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع: پونجایسری و ویلسون

تعداد سوالات: ۱۰ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: آموزش، جهت‌دهی، جلسه‌های گروهی و جلسه‌های توجیهی

هدف: سنجش عملکرد سازمان در زمینه برندسازی داخلی

تعریف مفهومی پرسشنامه برندسازی داخلی

برندسازی داخلی مجموعه‌ای از فرایندهای راهبردی است که کارکنان را هماهنگ کرده و به آنها اختیار می‌دهد تا برای مشتری، تجربه درستی را به صورتی پایدار حاصل کنند. این فرایندها شامل ارتباطات داخلی، پشتیبانی آموزشی، فعالیت‌های رهبری، برنامه‌های شناسایی و پاداش، فعالیت‌های استخدام و عوامل ماندگاری است. مدیریت برند داخلی می‌تواند از طریق ایجاد موقعیت‌های که در آن کارکنان در سطح بالایی خود را با سازمان هویت یابی کرده و در فعالیت‌های برندشازی مشارکت موثر دارند، منجر بخ خلق و پروروش ارزش‌هایی شود. برندسازی داخلی روی فهم اهداف و تعهد برند توسط کارکنان تمرکز دارد و موجب سازگاری میان ارزش‌های کارمندان سازمان و برند می‌شود.

پژوهشگران به تازگی دیدگاه سومی را نیز با عنوان ارزش ویژه برند درون سازمانی یا همان ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان مطرح کرده‌ و به اهمیت و نقش کلیدی آن در برند‌سازی خدمات اشاره کرده‌اند. در ادبیات بازاریابی، ارزش ویژه برند به صورت ارزش اضافه‌ای تعریف می‌شود که به محصول یا مجموعه‌ای از محصولات دارای برندی خاص اضافه یا کاسته می‌شود. بر همین اساس ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان را می‌توان به صورت تأثیر اضافه برند‌سازی درون سازمانی بر رفتار و نگرش کارمندان تعریف کرد. دست‌یابی به ارزش ویژه برند برون سازمانی (بر مبنای مشتری) از طریق دست‌یابی و تقویت ارزش ویژه برند درون سازمانی (بر مبنای کارمندان)، مزیت رقابتی پایداری است که تهدید و تقلید آن برای رقبا کار بسیار دشواری است.

ابعاد برندسازی داخلی از دیدگاه پونجایسری

پونجایسری از جمله پژوهشگرانی است که مطالعات متعددی در زمینه برندسازی داخلی انجام داده است.

این پرسشنامه برگرفته از مطالعه پونجایسری Punjaisri و ویسلون در مقاله‌ای با عنوان نقش برندسازی داخلی در ارائه تعهدات کارکنان به برند می‌باشد که به سال ۲۰۰۷ منتشر شده است. پونجایسری، ویلسون و ایوانتزکی به سال ۲۰۰۹ نیز مقاله‌ای با نام برندسازی دخلی به عنوان پیشرانی برای رفتارهای حمایتی کارکنان از برند ارائه کردند که در این مقاله نیز از پرسشنامه برندسازی داخلی استفاده کرده‌اند.

Punjaisri, K., & Wilson, A. (2007). The role of internal branding in the delivery of employee brand promise. In Advances in corporate branding (pp. 91-108). Palgrave Macmillan, London.

Punjaisri, K., Evanschitzky, H., & Wilson, A. (2009). Internal branding: an enabler of employees’ brand-supporting behaviours. Journal of Service Management, 20(2), 209-226.

همچنانکه لیو و همکاران به سال ۲۰۱۳ با الهام از پرسشنامه برندسازی داخلی پونجایسری و ویلسون یک مقیاس گسترده تر با عنوان پرسشنامه برندسازی ارائه کرده‌اند که بحث برندسازی داخلی را نیز شامل می‌شود.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله