پرسشنامه تجربه برند

دانلود پرسشنامه تجربه برند دارای روایی، پایایی، تعریف مفهومی، عملیاتی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

  • پرسشنامه براکوس: ۴ بعد (احساسی، عاطفی، شناختی و رفتاری) و ۱۲ گویه
  • پرسشنامه اشمیت: ۵ بعد (شناختی، احساسی، حسی، فیزیکی و رابطه‌ای) و ۲۰ گویه
  • فرم کوتاه پرسشنامه: ۲ بعد (شناختی و حسی) و ۷ گویه

پرسشنامه تجربه حسی برند

تعداد سوالات: ۲۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: تجربی حسی، رضایت، تعهد عاطفی و ارزش ویژه

تعریف مفهومی پرسشنامه تجربه برند

تعریف مفهومی: تجربه برند به شناخت احساسی، عاطفی و روانی مشتریان از برند (نام‌ونشان تجاری) یک محصول یا کسب‌وکار اشاره دارد. این مفهوم در کانون مطالعات بازاریابی تجربی قرار دارد و در شاخه‌ای با نام مدیریت تجربه مشتری مطالعه می‌شود. در این رویکرد کوشش می‌شود تا با اثرگذاری بر احساس، دانش و بینش مشتریان تجربه‌ای منحصربه‌فرد و پایدار در آنها ایجاد شود. کلید تمایز در بازاریابی تجربی، بهبود تجارب مشتریان از نام‌ونشان تجاری است.

یکی از مفاهیم نزدیک به مدیریت تجارب مشتریان، برندسازی حسی است. برندسازی حسی بر درگیری حواس پنجگانه مشتریان با برند (نام و نشان تجاری) تمرکز دارد. این یکی از شاخه‌های کانونی در زمینه بازاریابی حسی است. هدف بازاریابی حسی ایجاد تجربه‌ای در مشتری از طریق حواس پنجگانه انسانی است تا تصویری از برند در ذهن مشتری ایجاد شود که در نهایت موجب افزایش  گرایش او به برند خواهد شد.

تعریف عملیاتی: برای سنجش تجربه برند از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی و ۱۲ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله