پرسشنامه حافظه بازاریابی

دانلود پرسشنامه حافظه بازاریابی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

پیوست: فرم کوتاه پرسشنامه حافظه بازاریابی شامل ۵ گویه

درباره پرسشنامه حافظه بازاریابی

تعریف مفهومی: حافظه بازاریابی شامل حفظ اطلاعات در سازمان‌ها در قالب روش‌های استاندارد عملکرد، مصنوعات ساختاری و مدل‌های ذهنی است. سیستم حافظه سازمانی تجمعی دانش پراکنده در سطح سازمان را برعهده دارد و استفاده دوباره از آنها را امکانپذیر می‌سازد. وظیفه اصلی حافظه سازمانی فراهم کردن دانش لازم برای انجام وظایف کنونی سازمان است که از این طریق می‌تواند با نگاه به گذشته، از رفتار خود در‌های بسیاری بگیرد. به این ترتیب یادگیری مستمر مبتنی بر حافظه سازمانی داشته باشد. این امر سبب افزایش اثربخشی سازمان و جلوگیری از فراموشی سازمانی می‌شود.

تعریف عملیاتی: برای سنجش حافظه بازاریابی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی و ۱۲ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

روایی و پایایی: دبرا و کاندوس برای سنجش روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده کردند. پرسشنامه اولیه دارای ۱۰ گویه بود که سه گویه آن به علت بارعاملی پایین حذف شدند. برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد. پرسشنامه حافظه بازاریابی توسط دبرا و کاندوس (۲۰۱۵) طراحی شد و در فارسی نیز پژوهشگران ایرانی از این پرسشنامه استفاده کرده‌اند.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله