پرسشنامه آمیخته بازاریابی

دانلود پرسشنامه آمیخته بازاریابی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

ابعاد : محصول، قیمت، ترفیع و توزیع

تعداد سوالات : ۲۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

هدف : بررسی آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان

تعریف مفهومی پرسشنامه آمیخته بازاریابی

آمیخته بازاریابی از آن دسته عواملی است که در کنترل مدیریت است و می‌توان ادعا کرد که اکثر برنامه‌ها و تصمیمات بازاریابی براساس یکی از این چهار زمینه اتخاذ می‌شود. آمیخته بازاریابی نمایان‌گر فعالیت‌های اساسی مدیران بازاریابی است. پس از انتخاب یک بازار هدف، مدیران بازاریابی باید یک برنامه سیستماتیک برای فروش به مشتریان و ایجاد روابط بلندمدت تدوین کنند. برنامه بازاریابی از تصمیماتی راجع به محصول، قیمت، ترفیع و توزیع تشکیل می‌شود. اینها مهمترین نوع بخشهایی هستند که مدیران بازاریابی برای رسیدن به اهداف فروش و سودآوری، منابع شرکت را به آنها تخصیص می‌دهند. عناصر آمیخته بازاریابی ۴p عبارتند از :

  • محصول (product)
  • قیمت (price)
  • ترفیع (promotion)
  • مکان (place)

می‌توان عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی را از دیدگاه مشتریان مورد پایش قرار داد. برای این منظور می‌توان از پرسشنامه‌ای با طیف لیکرت بهره گرفت.

تعریف عملیاتی: برای سنجش آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی و ۱۲ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شد. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله