پرسشنامه آمیخته بازاریابی حسی

دانلود پرسشنامه آمیخته بازاریابی حسی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد گویه‌ها : ۲۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

هدف: سنجش آمیخته بازاریابی حسی مبتنی بر ابعاد SWIPE

ابعاد: تجربه مشتری، قیمت، چیدمان، تبلیغات دهان‌به‌دهان و تعامل

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه آمیخته بازاریابی حسی

آمیخته بازاریابی:آمیخته بازاریابی از آن دسته عواملی است که در کنترل مدیریت است و می‌توان ادعا کرد که اکثر برنامه‌ها و تصمیمات بازاریابی براساس یکی از این چهار زمینه اتخاذ می‌شود. آمیخته بازاریابی نمایان‌گر فعالیت‌های اساسی مدیران بازاریابی است. پس از انتخاب یک بازار هدف، مدیران بازاریابی باید یک برنامه سیستماتیک برای فروش به مشتریان و ایجاد روابط بلندمدت تدوین کنند. برنامه بازاریابی از تصمیماتی راجع به محصول، قیمت، ترفیع و توزیع تشکیل می‌شود. اینها مهمترین نوع بخشهایی هستند که مدیران بازاریابی برای رسیدن به اهداف فروش و سودآوری، منابع شرکت را به آنها تخصیص می‌دهند.

بازاریابی حسی: بازاریابی از طریق حواس پنجگانه افراد و ایجاد تجربه‌ای منحصربه فرد در افراد محور اصلی و کانون توجه بازاریابی حسی است. با استفاده از رویکردی بلندمدت و استراتژیک باید حواس مختلف مشتری را تحت تاثیر قرار داد  تا تجربه مشتری به تصویری ثابت از برند تبدیل شود. تصویر ذهنی برند نزد مشتری در برندسازی حسی نقطه نهایی تلاش‌های بازاریابی تجربی و مدیریت تجربه مشتری است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش بازاریابی حسی از ابزار پرسشنامه پرسشنامه آمیخته بازاریابی حسی استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۴ سازه اصلی و ۲۴ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله