پرسشنامه بازاریابی حسی مبتنی بر مدل هوک

دانلود پرسشنامه بازاریابی حسی مبتنی بر مدل هوک دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد گویه‌ها : ۲۲ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: محرک، عمل، پاداش، سرمایه‌گذاری، قصد خرید

هدف: سنجش بازاریابی حسی مبتنی بر چهار بعد مدل قلاب

تعریف مفهومی پرسشنامه بازاریابی حسی مبتنی بر مدل هوک

مدل هوک: مدل هوک توسط نیز ایال مطرح شده است. هدف مدل هوک یا مدل قلاب تبدیل رفتار خرید به یک عادت نزد مشتریان است. اینکه چگونه یک محصول و ویژگی‌های آن سبب می‌شود تا خرید آن به محصول به یک عادت مصرفی نزد مشتریان تبدیل شود. هوکد به معنای معتاد است و بر رفتار خرید اعتیادگونه مشتری دلالت دارد. با استفاده از این مدل مشتریان به خرید یک محصول عادت خواهند کرد.

بازاریابی حسی: بازاریابی از طریق حواس پنجگانه افراد و ایجاد تجربه‌ای منحصربه فرد در افراد محور اصلی و کانون توجه بازاریابی حسی است. با استفاده از رویکردی بلندمدت و استراتژیک باید حواس مختلف مشتری را تحت تاثیر قرار داد  تا تجربه مشتری به تصویری ثابت از برند تبدیل شود. تصویر ذهنی برند نزد مشتری در برندسازی حسی نقطه نهایی تلاش‌های بازاریابی تجربی و مدیریت تجربه مشتری است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش بازاریابی عصبی از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی و ۱۲ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله