پرسشنامه توسعه خدمات جدید

دانلود پرسشنامه توسعه خدمات جدید دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

هدف: ارزیابی شاخص‌های مرتبط با خدمت نوین در سازمان

روایی و پایایی : دارد

منبع: استاندارد

تعداد سوالات: ۲۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: تحقیق و توسعه، بازارپذیری خدمت، رقابت‌پذیری و امکان‌پذیری

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه توسعه خدمات جدید

توسعه خدمات جدید برگردان واژه New service development می‌باشد. در رابطه با توسعه خدمت جدید تعارف متعددی ذکر شده است. در تعریفی که از توسعه محصول ارائه شده، مفاهیمی چون محصولات بکر، محصولات ارتقاء یافته، محصولات تغییر یافته و برندهای جدید حاصل از فرایندهای تحقیق و توسعه را ذیل مفهوم “توسعه خدمت جدید” معرفی کرد. مجموعه فعالیت‌های که منجر به تولید خدمات جدید شده و یا خدمات موجود را به شیوه‌ای جدید ارائه می‌کند، توسعه خدمات جدید گفته می‌شود. این فعالیت‌ها ممکن است به مراحلی مانند خلق ایده، توسعه، اجرا و از این قبیل، دسته‌بندی شوند.

مقصود از توسعه خدمت جدید اجرای یکی از استراتژی هایی است که در اجرای آن شرکت می‌کوشد از طریق بهبود بخشیدن یا اصلاح محصولات و خدمات کنونی بر میزان فروش بیفزاید. معمولاً اصلاح محصول مستلزم هزینه‌های بسیار زیاد تحقیق و توسعه می‌شود. فرآیندهای توسعه خدمات و ارائه سریعتر سرعت یافته است. این مساله‌ای است که شرکت‌ها و سازمان‌ها توجه خاصی به آن دارند. برای سنجش این سازه می‌توان از پرسشنامه توسعه خدمات جدید استفاده کرد.

برای بررسی روایی پرسشنامه طیف لیکرت از روش اعتبار محتوا استفاده شده است. بدین صورت که پرسشنامه به تعدادی از صاحب نظران و اساتید راهنما و مشاور داده شده است. از آنها در مورد سوالات و ارزیابی فرضیه‌ها نظرخواهی گردید که به اتفاق پرسشنامه را تایید نمودند. بعلاوه از روش روایی سازه و تحلیل عاملی تاییدی برای هر دو پرسشنامه نیز استفاده شده است.

یکی از روش­‌های محاسبه پایایی، ضریب آلفای کرونباخ است. چنانچه ضریب آلفای کرونباخ برای یک مقیاس بیش از ۰/۷ محاسبه گردد، پایایی آن مقیاس مطلوب ارزیابی می‌شود. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در این پژوهش، در یک مطالعه مقدماتی با توزیع ۲۰ پرسشنامه برای پرسشنامه ۰/۸۱۹ محاسبه گردید. بنابراین پایائی پرسشنامه مطلوب ارزیابی گردیده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله