پرسشنامه بازاریابی اجتماعی

دانلود پرسشنامه بازاریابی اجتماعی لیفبور دارای روایی، پایایی و منبع استانداد

روایی و پایایی: دارد

شیوه تفسیر: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع: استاندارد، لیفبور (Craig Lefebvre)

تعداد سوالات: ۲۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: رفتار مطلوب اجتماعی کارکنان، مشتری مداری، ماهیت خدمات، آمیزه بازاریابی اجتماعی

پیوست: نسخه کامل پرسشنامه بازاریابی اجتماعی عباسی شامل ۳۰ گویه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه بازاریابی اجتماعی

بازاریابی اجتماعی Societal Marketing عبارتست از تطابق فعالیت‌ها، موسسات  و فرایندهای بازاریابی تجاری بعنوان ابزارهای تغییرات رفتارهای القایی در بازار هدف بصورت موقت یا دایم برای دستیابی به اهداف اجتماعی. این تعریف بیشتر به جنبه توجه به مسایل اجتماعی در انجام بازاریابی تجاری می‌پردازد. هدف اصلی آن دستیابی به اهداف اجتماعی، است. ماکسول و بیل نقش بازاریابی اجتماعی را بصورت کاربردی‌تر معرفی نمودند و آن را بعنوان رویکردی برای انجام برنامه‌های پیشگیری و مراقبت بهداشتی مورد توجه قرار دادند. آنها معتقدند که بازاریابی اجتماعی شیوهای است که از تکنیک‌های بازاریابی تجاری برای تغییر داوطلبانه رفتار مخاطبان هدف به منظور بهبود سلامت و رفاه فردی استفاده می‌کند.

ازاریابی اجتماعی یک مفهوم بازاریابی است که معتقد است که یک شرکت یا سازمان باید تصمیمات بازاریابی را نه تنها با در نظر گرفتن خواسته‌های مصرف‌کننده، بلکه نیازهای شرکت، و همچنین منافع بلندمدت جامعه تعیین کند. سپس باید ارزشی برتر به مشتری ارائه کند به گونه‌ای که جنبه‌های رفاهی مشتری و جامعه را حفظ نماید یا آنها را بهبود بخشد. دیدگاه بازاریابی اجتماعی از جدیدترین فلسفه‌های مدیریت بازاریابی است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش بازاریابی اجتماعی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۴ سازه اصلی و ۲۵ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است

از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله