پرسشنامه بازاریابی اجتماعی

دانلود پرسشنامه بازاریابی اجتماعی لیفبور

فایل ورد پرسشنامه بازاریابی اجتماعی لیفبور

هدف : بررسی ابعاد مختلف بازاریابی اجتماعی در سازمان

منبع: لیفبور Craig Lefebvre

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

ابعاد: رفتار مطلوب اجتماعی کارکنان، مشتری مداری، ماهیت خدمات، آمیزه بازاریابی اجتماعی

2500 تومان – خرید

تعریف مفهومی بازاریابی اجتماعی

بازاریابی اجتماعی Societal Marketing عبارتست از تطابق فعالیتها، موسسات  و فرایندهای بازاریابی تجاری بعنوان ابزارهای تغییرات رفتارهای القایی در بازار هدف بصورت موقت یا دایم برای دستیابی به اهداف اجتماعی. این تعریف بیشتر به جنبه توجه به مسایل اجتماعی در انجام بازاریابی تجاری پرداخته و هدف اصلی آن دستیابی به اهداف اجتماعی، است. ماکسول و بیل نقش بازاریابی اجتماعی را بصورت کاربردی‌تر معرفی نمودهاند و آن را بعنوان رویکردی برای انجام برنامههای پیشگیری و مراقبت بهداشتی مورد توجه قرار داده و معتقدند که بازاریابی اجتماعی شیوهای است که از تکنیکهای بازاریابی تجاری استفاده میکند برای تغییر داوطلبانه رفتار مخاطبان هدف به منظور بهبود سلامت و رفاه فردی.

ازاریابی اجتماعی یک مفهوم بازاریابی است که معتقد است که یک شرکت یا سازمان باید تصمیمات بازاریابی را نه تنها با در نظر گرفتن خواسته‌های مصرف‌کننده، بلکه نیازهای شرکت، و همچنین منافع بلندمدت جامعه تعیین کند. سپس باید ارزشی برتر به مشتری ارائه کند به گونه ای که جنبه‌های رفاهی مشتری و جامعه را حفظ نماید یا آنها را بهبود بخشد. دیدگاه بازاریابی اجتماعی از جدیدترین فلسفه‌های مدیریت بازاریابی است.