پرسشنامه استراتژی بازاریابی مایلز و اسنو

دانلود پرسشنامه استراتژی بازاریابی مایلز و اسنو دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع: مایلز و اسنو، نمونه منبع فارسی نیز دارد

ابعاد: استراتژی‌های تدافعی، واکنشی، تحلیل‌گر و پیشرو

هدف: نوع‌شناسی استراتژی با استفاده از پرسشنامه استراتژی بازاریابی مایلز و اسنو

معرفی پرسشنامه استراتژی بازاریابی مایلز و اسنو

گونه‌های چهارگانه استراتژی براساس مدل مایلز و اسنو: استراتژی‌های تدافعی، واکنشی، تحلیل‌گر و پیشرو

مایلز و اسنو ضمن تحقیق در مورد انواع سازمان‌های مختلف دریافتند که، سازمان‌ها به منظور کاهش تاثیرپذیری منفی از محیط و افزایش بهره مندی از فرصت‌ها، عمدتاً از یکی از چهار نوع استراتژی تطبیقی یا Adaptation strategy استفاده می‌کنند. آنها سازمان‌ها را برحسب نوع استراتژی بازاریابی تطابقی شان با چهار نام:

  • مدافعان Defenders
  • مهاجمان یا پیشگامان Prospectors
  • تحلیل گران Analyses
  • منفعلان Reactors
انواع استراتژی بازاریابی مایلز و اسنو

انواع استراتژی بازاریابی مایلز و اسنو

این پرسشنامه به گونه‌شناسی استراتژی از نظر مایلز Miles و اسنو Snow پرداخته است. مقیاس مورد استفاده در پرسشنامه، طیف لیکرت پنج درجه می‌باشد که امتیازبندی آن از عدد ۱ تا ۵ می‌باشد. امتیاز کاملاً مخالف برابر عدد ۱ و امتیاز کاملاً موافقم برابر با عدد ۵ می‌باشد.

در این پرسشنامه به منظور نوع‌شناسی چهار گونه استراتژی از نظر مایلز و اسنو (استراتژی‌های تدافعی Defender، واکنشی Reactor، تحلیل‌گر Analyzer و پیشرو Prospector) از بیست سوال استفاده شده است.

مایلز و اسنو ضمن پژوهش در مورد انواع سازمان‌های مختلف دریافتند که سازمان‌ها به منظور کاهش تاثیرپذیری منفی محیط و افزایش بهره‌مندی از فرصت‌ها عمدتاً از یکی از چهار نوع استراتژی تطبیقی استفاده می‌کنند. جدول زیر سه گونه استراتژی‌های مهم و ساختارمند متناسب با هر کدام را نشان می‌دهد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله