پرسشنامه استراتژی بازاریابی مایلز و اسنو

دانلود پرسشنامه استراتژی بازاریابی مایلز و اسنو

هدف: نوع‌شناسی استراتژی با استفاده از پرسشنامه استراتژی بازاریابی مایلز و اسنو

ابعاد: استراتژی‌های تدافعی، واکنشی، تحلیل‌گر و پیشرو

منبع: مایلز و اسنو، نمونه منبع فارسی نیز دارد

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی: دارد

روش تفسیر: دارد

3000 تومان – خرید

معرفی پرسشنامه نوع‌شناسی استراتژی

گونه‌های چهارگانه استراتژی براساس مدل مایلز و اسنو: استراتژی‌های تدافعی، واکنشی، تحلیل‌گر و پیشرو

مایلز و اسنو ضمن تحقیق در مورد انواع سازمانهای مختلف دریافتند که، سازمانها به منظور کاهش تاثیرپذیری منفی از محیط و افزایش بهره مندی از فرصتها، عمدتاً از یکی از چهار نوع استراتژی تطبیقی یا Adaptation strategy استفاده می کنند. آنها سازمانها را برحسب نوع استراتژی بازاریابی تطابقی شان با چهار نام:

  • مدافعان Defenders
  • مهاجمان یا پیشگامان Prospectors
  • تحلیل گران Analyses
  • منفعلان Reactors

این پرسشنامه به گونه‌شناسی استراتژی از نظر مایلز Miles و اسنو Snow پرداخته است. مقیاس مورد استفاده در پرسشنامه، طیف لیکرت پنج درجه می‌باشد که امتیازبندی آن از عدد ۱ تا ۵ می‌باشد. امتیاز کاملاً مخالف برابر عدد ۱ و امتیاز کاملاً موافقم برابر با عدد ۵ می‌باشد.

در این پرسشنامه به منظور نوع‌شناسی چهار گونه استراتژی از نظر مایلز و اسنو (استراتژی‌های تدافعی Defender، واکنشی Reactor ، تحلیل‌گر Analyzer و پیشرو Prospector) از بیست سوال استفاده شده است.

مایلز و اسنو ضمن پژوهش در مورد انواع سازمان‌های مختلف دریافتند که سازمان‌ها به منظور کاهش تاثیرپذیری منفی محیط و افزایش بهره‌مندی از فرصت‌ها عمدتاً از یکی از چهار نوع استراتژی تطبیقی استفاده می‌کنند. جدول زیر سه گونه استراتژی‌های مهم و ساختارمند متناسب با هر کدام را نشان می‌دهد.