پرسشنامه سیستم پشتیبانی تصمیم

دانلود پرسشنامه سیستم پشتیبانی تصمیم (ِDSS) همراه با روایی و پایایی

نوع فایل: PDF

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۳۴ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: بهبود نظام تصمیم‌گیری، فراهم کردن اطلاعات، پاسخ به نیاز مدیران، کاهش هزینه

تعریف مفهومی و عمیاتی پرسشنامه سیستم پشتیبانی تصمیم

سیستم پشتیبانی از تصمیم Decision support system یک برنامه کاربردی کامپیوتری است که داده‌های کسب‌وکار را با هدف کمک به بهبود تصمیم‌گیری تحلیل می‌کند. سیستم پشتیبانی تصمیم مجموعه‌ای از برنامه‌ها و داده‌های مرتبط بهم است که برای کمک به تحلیل و تصمیم‌گیری طراحی می‌شوند. کمک این گونه سیستم‌ها در تصمیم‌گیری بیش از سیستم‌های مدیریت اطلاعات (MIS) یا سیستم‌های اطلاعات اجرایی(EIS) است.

سیستم پشتیبانی از تصمیم DSS اولین بار در سالهای ۱۹۷۰ توسط آقای little مطرح شد. از بدو ظهور ایده تصمیم‌گیری به کمک کامپیوتر در انستیتو تکنولوژی کارنگی “CARNEGIE” تا به امروز، تعاریف متعددی برای DSS پیشنهاد شد. این سیستم‌ها،منابع انسانی (اگاهیهای فردی) را با قابلیت­‌های کامپیوتری ترکیب می‌کنند تا باعث ارتقاء کیفیت تصمیم گیری‌ها بویژه پیرامون مسائل نیم‌ساخت‌یافته شوند. سیستم پشتیبان تصمیم گیرا  یک سیستم اطلاعاتی  کامپیوتری دوطرفه  (Interactive) است که انعطاف پذیر و وفق پذیر می‌باشد که بطور اختصاصی برای پشتیبانی حل یک مسئله غیرساخت یافته مدیریتی استفاده می‌شود.

تعاریف اولیه بیشتر بر قابلیت DSS درحل مسائل نیمه ساختاریافته تمرکز داشته اند و تعاریف بعدی اجزای اصلی سیستم و فرایند طراحی آن را موردتوجه قرار داده اند. دلیل دیگر این اختلاف، در زوایای نگرش متفاوت به موضوع نهفته است. پشتیبانی از مدیران درباره تصمیم‌گیری در مورد مسائل ساخت یافته و غیرساخت‌یافته را دنبال می‌کنند. نظام‌های پشتیبان تصمیم علاوه بر تحلیل اطلاعات در امر تصمیم‌گیری نیز مشارکت می‌کنند اما مشارکت آنها صرفا صورت همکاری و پشتیبانی دارد. نقش تصمیم‌گیری در نهایت بر عهده کاربر است. به همین دلیل نحوه ارتباط آنها با کاربران را مشاوره‌ای نامیدند.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله