پرسشنامه اینترنت اشیا

دانلود پرسشنامه اینترنت اشیا

فایل ورد پرسشنامه اینترنت اشیا

هدف بررسی عوامل موثر بر پذیرش اینترنت اشیا

ابعاد: درک سودمندی ، درک سادگی استفاده ، اعتماد، نفوذ اجتماعی، درک خوشایندی ، درک کنترل رفتار ، پذیرش فناوری اینترنت اشیا

تعداد سوالات: ۲۳گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی دارد

منبع استاندارد: دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی اینترنت اشیا

عبارت اینترنت اشیا، برای نخستین بار در سال ۱۹۹۹ توسط کوین اشتون مورد استفاده قرار گرفت و جهانی را توصیف کرد که در آن هر چیزی، از جمله اشیا بی جان، برای خود هویت دیجیتال داشته باشند و به کامپیوترها اجازه دهند آن‌ها را سازماندهی و مدیریت کنند. اینترنت اشیا IoT با فراهم سازی دسترسی آزاد به زیرمجموعه‌های انتخابی از داده‌ها برای بهبود مجموعه ای از سرویس‌های دیجیتالی، قادر به ترکیب یکپارچه و شفاف تعداد زیادی از سیستم‌های نهایی ناهمگن و مختلف می‌باشد.