پرسشنامه چالش‌های فناوری اطلاعات

دانلود پرسشنامه چالش‌های فناوری اطلاعات

فایل ورد پرسشنامه چالش‌های فناوری اطلاعات

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

تعداد سوال: ۳۴ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

هدف: بررسی چالش‌های فناوری اطلاعات

ابعاد: اعتیاد به اینترنت، حریم خصوصی، مالکیت معنوی، تنزل جایگاه خانواده و تغییر فرهنگ

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی و عملیاتی چالش‌های فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای وسیع آن در قرن حاضر آثار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شگرفی را برای سازمان ها به همراه داشته است.علاقه مندی سازمان ها به استفاده از این رویکرد برای رشد و توسعه اقتصادی، آن ها را مواجه با چالش های جدیدی نموده که نیازمند شناخت عمیق تری است. در این پرسشنامه به بررسی چالش ها و موانع اجرای طرح های جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان ها پرداخته و راهکارهای مؤثری پیشنهاد می گردد. برای بررسی این مشکلات می‌تون از پرسشنامه چالش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده کرد یا دیگر انواع پرسشنامه فناوری اطلاعات را مورد استفاده قرار داد.

مدیران با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات تلاش می‌کنند به‌طور بنیادی هدف، شکل و اقدامات مدیریتی را تغییر دهند و در این راستا با چالش‌ها و فرصت‌های توسعه آتی فناوری اطلاعات و ارتباطات روبه‌رو هستند. نخستین چالش، غلبه بر قلمرو محدود برخورد با فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال‌حاضر است، چالش دوم، چگونگی مقابله با مسائل ناشی از پیچیدگی است که قابلیت کنترل و مدیریت سازمان را به‌عنوان یک سیستم، محدود می‌کند. چالش سوم با مسئله پیچیدگی پیوند دارد و موضوعات بنیادی پایداری و قابلیت زیستن را تشریح می‌کند. در پی چالش سوم، چالش چهارمی پیش می‌آید که شناسایی حالت‌های بقا برای سیستم‌ها است و همچنین معماری‌های سیستم پویایی که پدیدار می‌شود و در برابر تغییرات محیطی که در آن زندگی می‌کند، تاب‌آور است.