پرسشنامه سواد رسانه‌ای

دانلود پرسشنامه سواد رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی دارایی روایی، پایایی و تعریف مفهومی و عملیاتی

  • پرسشنامه سواد رسانه‌های اجتماعی: ۵ عامل و ۲۴ گویه
  • پرسشنامه استاندارد سواد رسانه‌ای فلسفی ۵ عامل و ۲۰ گویه

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع: محقق ساخته براساس الیزابت تامن

تعداد سوالات: ۲۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد پرسشنامه شماره ۱: تفسیر پیام، تحلیل پیام، حقیقت جویی پیام، توضیح پیام، نظم دهی پیام و کنجکاوی

ابعاد پرسشنامه شماره ۲: «درک محتوای پیام‌های رسانه‌ای»؛ «آگاهی از اهداف پنهان پیام‌های رسانه‌ای»؛ «گزینش آگاهانه پیام‌های رسانه‌ای»؛ «نگاه انتقادی به پیام‌های رسانه‌ای»؛ «تجزیه‌وتحلیل پیام‌های رسانه‌ای»

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه سواد رسانه‌ای

پرسشنامه سواد رسانه‌ای توسط الیزابت تامن (۱۹۹۸) طراحی و در فارسی برای رسانه‌های اجتماعی تعمیم یافت. این پرسشنامه از شش بعد تفسیر پیام، تحلیل پیام، حقیقت جویی پیام، توضیح پیام، نظم دهی پیام و کنجکاوی تشکیل شده است.

تعریف مفهومی: سواد رسانه‌ای توانایی دستیابی، تحلیل، ارزیابی و خلق پیام‌هایی از میان متون مختلف است. موسسه آفکام سواد رسانه‌ای را دسترسی، درک و ایجاد ارتباط در بافت‌های گوناگون تعریف کرده است. سواد رسانه‌ای به مفهوم سواد دیجیتال و سواد اطلاعاتی بسیار نزدیک است. این امکان را به مخاطبان رسانه می‌دهد تا موجب افزایش آگاهی آن‌ها به چارچوب‌های شناختی و انتقادی شود و نگاه نقادانه‌ای به رسانه‌ها و اخبار اطلاعات منتشرشده از سوی آن‌ها داشته باشد. به عبارت دیگر سواد رسانه‌ای را می‌توان قدرت مخاطب در تجزیه وتحلیل پیام‌های رسانه‌های مختلف همراه با نگاه انتقادی به محتوای آنها دانست.

تعریف عملیاتی: ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه سواد رسانه‌ای محقق ساخته ۲۴ گویه‌ای سواد رسانه‌ای است که بر اساس نظریه الیزابت تامن بر اساس بعد انتقادی پیام بر اساس شاخص‌های تفسیر پیام، تحلیل پیام، حقیقت جویی پیام، توضیح پیام، نظم دهی پیام و کنجکاوی، برای هر شاخص چهار گویه طراحی شد.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله