پرسشنامه زنجیره تامین چابک

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین چابک (چابکی زنجیره تامین) دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۳۹ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: «قابلیت‌های پویا»؛ «تغییرات خارجی»؛ «پذیرش فناوری»؛ «واحدهای مجازی»؛ «سرعت عمل»؛ «عملکرد تجاری»

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه زنجیره تامین چابک

تعریف مفهومی: زنجیره تامین چابک (Agile supply chain) اشاره به پاسخگویی، شایستگی، انعطاف‌پذیری و سرعت در مدیریت زنجیره تامین طی فعالیت‌های روزانه‌اش دارد. برای پاسخگویی سریع و به‌هنگام به تغییرات در نیازها و الزامات بازار باید زنجیره تامین سازمان از چابکی لازم برخوردار باشد. چابکی در زنجیره تامین توانایی یک زنجیره تامین برای واکنش سریع به تغییرات موجود در بازار و نیازهای مشتریان است. زنجیره تامین چابک را می‌توان ساختاری با هدف ارضا مشتریان و کارکنان دانست.

پرسشنامه چابکی زنجیره تامین

پرسشنامه چابکی زنجیره تامین

زنجیره تأمین برای بقا در بازارهای پویا و متغیر نیازمند ابزاری است که بتواند با کمک آن بر چالش‌های محیطی فائق آید. چنین ابزاری چابکی است. فاکتورهای اصلی موفقیت در زنجیره تأمین چابک، به کارگیری تکنولوژی اطلاعاتی، ادغام فرآیندها، برنامه‌ریزی متناسب، توسعه مهارت‌های کارکنان، حساسیت و پاسخگویی به بازار، معرفی محصول جدید، انعطاف پذیری، سرعت تحویل، کاهش هزینه ها، کیفیت محصول و رضایت مشتری است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش چابکی زنجیره تامین از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۶ سازه اصلی و ۳۹ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله