پرسشنامه تولید ناب

دانلود پرسشنامه تولید ناب جهت بهبود مستمر سازمان دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

شیوه تفسیر: دارد

منبع: استاندارد

تعداد سوالات: ۵۱ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: مدیریت کیفیت ناب، مدیریت فرآیند ناب، مدیریت تولید ناب، کارکنان ناب، مشتری گرایی ناب و زنجیره تامین ناب

ضمیمه: پرسشنامه بررسی ارزیابی عملکرد تولید ناب مبتنی بر کارت امتیازی متوازن

تعریف مفهومی پرسشنامه تولید ناب

تولید ناب: تولید ناب تلفیقی از تولید دستی و تولید انبوه است. به شکلی که انعطاف‌پذیری در تولید را از تولید دستی و قیمت ارزان کالا تولید شده را از تولید انبوه وام می‌گیرد. به طور کلی فلسفه تولیدی تولید ناب اینست که زمان تدارکی بین سفارش مشتری و ارسال محصولات و قطعات را با از بین بردن انواع اتلافها کوتاه می‌کند. تاریخچه و مفهوم تولید ناب در پایگاه پارس مدیر تشریح شده است.

بهبود مستمر: بهبود مستمر یک فرایند یا ابزار بهبود بهره‌وری است که قصد دارد یک رشد ثابت و سازگار و بهبود در تمامی قستمهای یک فرایند یا فرایندها ایجاد کند. بهبود مستمر پایایی فرایند و امکان بهبود آن را در آینده تضمین می‌کند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش تولید ناب از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۶ سازه اصلی و ۵۱ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

روایی و پایایی: جاستی و کودالی برای سنجش روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده کردند. برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد. آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه ۸۹/۰ محاسبه شد و برای تک تک ابعاد نیز بالای ۷/۰ گزارش شده است. همچنین شکوهی (۱۳۹۵) نیز آلفای کرونباخ پرسشنامه را ۸۴/۰ گزارش کرده‌اند. بنابراین پرسشنامه از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله