پرسشنامه مدیریت پروژه‌های عمرانی

دانلود پرسشنامه مدیریت پروژه‌های عمرانی دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی دارد

تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

هدف: بررسی نقش و تاثیر مدیریت پروژه در کنترل پروژه و دستیابی به نتایج بهینه در پروژهای عمرانی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه مدیریت پروژه‌های عمرانی

مدیریت پروژه : مدیریت پروژه فرایندی است در جهت حفظ مسیر پروژه، برای دستیابی به تعادلی اقتصادی و موجه، بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت، در حین اجرای پروژه، که از ابزار و تکنیک‌های خاص خود، در انجام این مهم کمک می‌گیرد. در واقع کنترل اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین شده برای پروژه است که برای ارزیابی آن از پرسشنامه مدیریت پروژه استفاده می‌شود.

مدیریت پروژه عمرانی : در مدیریت پروژه عمرانی در درجه اول تعیین مسئولیت‌ها و بخش‌های مختلف مورد نیاز پروژه خیلی مهم می‌باشد. باید مطالعه کرد و تشخیص داد که پروژه عمرانی به چه مسئولیت هایی نیاز دارد. کارفرما و پیمانکار دو رکن اصلی پروژه‌های ساخت هستند افراد دیگری نیز دخیل هستند از قبیل رئیس کارگاه، معاون کارگاه، دفتر فنی، امور اداری، امور مالی، انبار و مصالح، ماشین‌آلات و ترابری، تدارکات، آشپزخانه و نهارخوری، سالن اجتماعات، حراست و ایمنی. پرسشنامه مدیریت پروژه‌های عمرانی با همین هدف طراحی شده است.

تعریف عملیاتی: برای ارزیابی مدیریت پروژه‌های عمرانی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۵ سازه اصلی و ۲۷ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله