پرسشنامه مدیریت پروژه

دانلود پرسشنامه مدیریت پروژه های عمرانی

فایل ورد پرسشنامه مدیریت پروژه های عمرانی

هدف: بررسی نقش و تاثیر مدیریت پروژه در کنترل پروژه و دستیابی به نتایج بهینه در پروژهای عمرانی

تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی دارد

منبع استاندارد: دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی مدیریت پروژه عمرانی

مدیریت پروژه : مدیریت پروژه فرایندی است در جهت حفظ مسیر پروژه، برای دستیابی به تعادلی اقتصادی و موجه، بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت، در حین اجرای پروژه، که از ابزار و تکنیک‌های خاص خود، در انجام این مهم کمک می‌گیرد. در واقع کنترل اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین شده برای پروژه است، به‌طوری‌که هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص علل و طرح اقتصادی‌ترین فعالیت‌ها، پروژه را به نزدیکترین حالت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود بازگرداند.

مدیریت پروژه عمرانی : در مدیریت پروژه عمرانی در درجه اول تعیین مسئولیت ها و بخش های مختلف مورد نیاز پروژه خیلی مهم می باشد. باید مطالعه کرد و تشخیص داد که پروژه عمرانی به چه مسئولیت هایی نیاز دارد؛ از قبیل رئیس کارگاه، معاون کارگاه، دفتر فنی، امور اداری، امور مالی، انبار و مصالح، ماشین آلات و ترابری، تدارکات، آشپزخانه و نهارخوری، سالن اجتماعات، حراست و ایمنی، پیمانکاران و غیره. پرسشنامه مدیریت پروژه های عمرانی با همین هدف طراحی شده است.